Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Studenters lärande i hälso- och sjukvård

2013-10-17
Medicinhantering tränas på Practicum vid SUS. Foto: Roger Lundholm
Medicinhantering tränas på Practicum vid SUS. Foto: Roger Lundholm

I medicinsk pedagogik studerar man lärande och lärandets förutsättningar i hälso- och sjukvårdsutbildningar, t.ex. läkar-, sjuksköterske- och sjukgymnastutbildningarna. Dessa utbildningar bedrivs i nära samarbete med hälso- och sjukvården, med patienter och deras hälsa i centrum.

I forskningen i ämnet studeras sådant som är viktigt för att utbilda framtidens sjukvårdsanställda, t.ex. lärande i sjukvården, kommunikation med patienter och annan personal samt bedömning av läranderesultat.

Vårdprofessionsutbildningar behöver planeras i samarbete med hälso- och sjukvården samtidigt som universitetens akademiska krav tillgodoses. Man behöver skapa goda förutsättningar för studenterna att tillgodogöra sig kunskaper, praktiska färdigheter och goda förhållningssätt.

Studenternas upplevelser av sin utbildning behöver också tas tillvara genom t.ex. enkäter och intervjuer för att bidra till utvecklingen av utbildningarna.

Min forskning har handlat om hur man kan involvera flera intressenter i planeringen av utbildning och om hur man kan fånga upp studenters uppfattningar om den utbildningsmiljö de upplever.

Jag och mina medarbetare har arbetat med metoder där många inblandade kan komma fram till beslut som alla kan ställa sig bakom. Den metod vi använt kallas Delphi-teknik och har fördelen att de som deltar kan befinna sig på olika platser och delta vid olika tidpunkter.

Vi har också arbetat med metoder för att få veta hur studenterna upplever sin utbildningsmiljö. Vi har därför översatt och använt frågeformulär som använts internationellt för att kunna göra jämförelser.

Dessutom har vi utvecklat ett eget frågeformulär för att kunna fånga studenternas uppfattning om den alldeles speciella utbildningsmiljö de upplever när de befinner sig i sjukvården.

Text: GUDRUN EDGREN

Från broschyren ”Professorsinstallation 11 oktober 2013″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.