Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Strålningsfysik för en friskare framtid

2014-03-28

Crister Ceberg installerades som professor vid Lunds universitet 14 mars 2014, och skriver här själv kort om sin forskning:

strålbehandling
Foto: Wikimedia commons

Cancer är en av vår tids stora folksjukdomar. Var tredje person i västvärlden drabbas, och antalet nya fall per år ökar stadigt. Med bättre diagnostik och effektivare behandling ökar chansen att bli botad, men sjukdomens mångfald och cancertumörernas varierande sammansättning kräver flera alternativa angreppssätt.

Det som är utmärkande för strålbehandling är att effekten kan riktas med hög precision mot tumören, likt en osynlig skalpell, utan att begränsas av de variationer som annars kan innebära problem för målsökande mediciner med precisa verkansmekanismer.

Strålbehandling är idag vårt mest effektiva alternativ till kirurgi, och mer än hälften av alla cancerpatienter behandlas i kombination med strålning. Min forskning går ut på att optimera den kliniska användningen av ny strålbehandlingsteknik, och arbetet i forskargruppen är väl integrerat med den patientnära verksamheten.

Eftersom det ofta dröjer många år innan man kan utvärdera utfallet av en ny behandlingsteknik, baseras detta arbete mestadels på förutsägelser utifrån s.k. strålningsbiologiska principer och modeller. I enlighet med dessa syftar vårt arbete till att i allt större utsträckning koncentrera strålningens effekt på tumören och därmed minimera risken för svåra biverkningar.

En annan del av min forskning är inriktad mot strålningsbiologi och experimentell strålbehandling, exempelvis med neutroner och synkrotronljus. Målet med denna forskning är att söka ny kunskap om strålningsbiologiska mekanismer, och om hur effekter på cellnivå hänger ihop med hur tumören svarar på behandlingen och med reaktioner i kroppens friska organ och system.

Genom att överföra sådan kunskap till den kliniska verksamheten hoppas vi kunna bidra till att ännu fler cancerpatienter botas från sin sjukdom i framtiden.

Text: CRISTER CEBERG

Artikeln är tidigare publicerad i broschyren Professorsinstallation 14 mars 2014, Lunds universitet