Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Spelberoende, nätbaserade högriskspel och skuldsättning

2020-02-21

Forskare vid Lunds universitet har studerat sambandet mellan problematiskt spelande och överskuldsättning. Nu publiceras studien som visar att personer som spelat på nätkasino betydligt oftare skuldsatt sig för att finansiera sitt spelande, jämfört med andra spelformer. Spelproblematiken var särskilt markant för kvinnor i den aktuella studien.

bild: iStock/mphillips007

Studien visar bland annat att den högsta risken för skuldsättning ses hos personer som spelar både på nätkasino och livebetting på sport. Spelproblem, en skuldsättning med engagemang hos kronofogden, och en historik av att ha lånat pengar för spel, var markant högre hos dem som spelade på nätkasino jämfört med personer som inte rapporterade denna spelaktivitet.

När forskarna våren 2019 rapporterade om den då opublicerade studien hade man noterat att alltfler sökte hjälp för spelberoende kopplat till nätbaserade högriskspel som exempelvis nätkasino och bettingspel online. Det är spelformer som är tillgängliga dygnet runt från olika digitala plattformar och tar en allt större del av spelmarknaden i Sverige i förhållande till så kallade landbaserade spel.

– Resultaten visar anmärkningsvärt höga siffror för spelproblem och överskuldsättning hos nätspelare. Bland de nätspelare som rapporterade att de under senaste månaden hade spelat på nätkasino hade mer än hälften ett problemspelande, och den siffran var 65 procent om man rapporterade både nätkasino och livebetting på sport, säger Anders Håkansson, professor i spelberoende vid Lunds universitet och överläkare vid Beroendecentrum i Malmö.

Överskuldsättning

Den definition av ”överskuldsättning” som används i studien är: ”Har du upplevt att du (eller ni som bor i ditt hushåll) har haft ständigt återkommande problem med att betala räkningarna? ”

Problematiskt spelande

Studien baseras på 1004 personer som uppgett att de spelat om pengar på nätkasino eller annan form av onlinespel vid minst 10 tillfällen under de senaste 12 månaderna.

Resultatet visar ett tydligt samband mellan att spelat på nätkasino de senaste 30 dagarna och förekomst av spelproblem (se faktaruta). Andelen som har ett problematiskt spelande, med den definition som brukar användas i svenska befolkningsundersökningar, var 52 procent bland dem som senaste månaden hade spelat nätkasino, och 65 procent bland dem som senaste månaden hade spelat både nätkasino och livebetting på sport. Detta kan jämföras med 16 procent i gruppen som inte spelade någon av dessa spelformer senaste 30 dagarna och 21 procent hos dem som hade spelat livebetting men inte nätkasino. Bland dem som hade tagit lån för spel hade 90 procent ett problemspelande. Att vara överskuldsatt var mycket nära kopplat till graden av problemspelande, och skulder till kronofogden sågs betydligt högre utsträckning för personer som spelar nätkasino. Särskilt anmärkningsvärda var siffrorna för kvinnor.

– I vår studie var det betydligt fler av kvinnorna som, enligt gränsvärdet i det frågeformulär vi har använt, hade ett problemspelande (48 procent), än bland männen (28 procent). Även när man statistiskt tar hänsyn till flera andra faktorer, så ser vi inte de könsmönster som vi brukade se i spelforskningen tidigare. Bland just nätspelare kan alltså problemspelandet vara ännu större hos kvinnor än det är hos män, säger Anders Håkansson.

Vetenskaplig studie: Over-Indebtedness and Problem Gambling in a General Population Sample of Online Gamblers

Text: KATRIN STÅHL

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet