Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Snusning kan minska antalet spermier och påverka fertiliteten

2022-06-30
jeansklädd manlig rumpa bakifrån. i den slitna bakficka skymtar en snusdosa
Det är första gången det gjorts en studie med så många snusare kring snusets påverkan på spermieantalet. Foto: iStock/Ekalunda

Män som snusar kan minska sina chanser att bli pappa med tio procent. Det visar en studie som gjorts på Skånes universitetssjukhus och vid Lunds universitet. Förklaringen är att snusare har cirka 25 procent färre spermier jämfört med män som inte snusar.

Studien omfattar 613 män varav 112 var snusare. Syftet var att undersöka om snusning påverkar faktorer kopplade till mannens förmåga att bli förälder.

Jonatan Axelsson

– Det är första gången det gjorts en studie med så många snusare kring snusets påverkan på spermieantalet, konstaterar Jonatan Axelsson, biträdande överläkare på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus.

Snusning ökar

I Sverige ökar antalet snusare, över 20 procent av alla män i landet använder snus dagligen. Studien visar att män som snusar har cirka 25 procent färre spermier än män som inte snusar vilket i sin tur kan bidra till lägre fertilitet.

Det har tidigare gjorts tre studier i ämnet som visat olika resultat när det gäller sambandet mellan snus och faktorer kopplade till mäns fertilitet. I två av studierna kunde forskarna inte se något samband medan man i en tredje kom fram till att det kan finnas en koppling mellan snusning och färre antal spermier. De tre studierna är dock mindre än den som Jonatan Axelsson lett och som genomförts av läkarstudenterna Agnes Kimblad och Gustav Ollvik.

– Tack vare att vi kunnat inkludera fler snusare i vår studie så har det blivit tydligare att snusare faktiskt har färre spermier och därmed mindre chans att bli pappa, säger Jonatan Axelsson.

Förhöjda nivåer av testosteron

I studien kunde man även se att testosteronnivån stiger i kroppen i takt med en ökande snusanvändning. Forskarna vet inte varför hormonnivån stiger, men en teori är att ökningen beror på att det område i kroppen som reglerar testosteronets funktion, blockeras.

Tidigare undersökningar har även visat ett samband mellan rökning och minskat spermieantal. Dessutom har barn till rökande fäder rapporterats ha 50 procent färre spermier och därmed ännu sämre chanser att bli pappa.

Fler studier behövs

Eftersom studien är en tvärsnittsstudie går det inte att säkert avgöra om det finns ett orsakssamband mellan snusning och färre spermier. Det kan finnas andra faktorer som påverkar resultatet men som inte studerats.

Agnes Kimblad
Gustav Ollvik

Läkarstudenterna Agnes Kimblad och Gustav Ollvik hoppas att resultaten ska leda till fler studier om sambandet mellan snusning och fertilitet.

– Snusning känns som ett väldigt relevant och spännande forskningsområde då det blir allt vanligare även bland yngre generationer och då hälsoeffekterna hittills inte är helt klarlagda. Vi hoppas att det här kan bana väg för fler studier i ämnet som kan klargöra sambandet mellan snus och fertilitet och vilken betydelse det i så fall får för det kliniska arbetet med fertilitet, säger Agnes Kimblad.

– Vi hoppas även att vårt resultat kanske kan hjälpa par som vill få barn att öka sina chanser och samtidigt ge stöd för läkare att kunna rekommendera snusstopp till sina patienter som söker för ofrivillig barnlöshet, säger Gustav Ollvik.

Länk till den vetenskapliga artikeln: Decreased sperm counts in Swedish users of oral tobacco

Fakta om studien

Tvärsnittsstudien omfattar 613 män i åldrarna 18–21 år som läkarundersökts och lämnat både urin- och spermaprov i samband med mönstring inför militärtjänstgöring mellan år 2000–2010. Av dessa män var 112 snusare.

Studien har genomförts i samarbete med Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus och Arbets- och miljömedicin Syd inom Medicinsk service.

Text: MAGNUS ASPEGREN OCH MONNE LJUNGBERG

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Skånes universitetssjukhus