Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Skräddarsydd medicin mot cancerspridning

2017-09-13

Jenny L Persson installerades som professor i experimentell patologi med inriktning mot tumörbiologi den 6 oktober 2017 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Cancerspridning är en av de främsta dödsorsakerna i Sverige. Cancerpatienter har oftast inte märkbara symtom efter att cancern har spridit sig. En aggressiv tumör som har spridit sig svarar oftast inte på nuvarande behandlingsmetoder och förblir en stor klinisk utmaning.

Min forskning inriktas mot tumörbiologi. Forskningen kartlägger vilka molekylära mekanismer som ligger bakom utvecklingen av cancerspridning. Utifrån vävnadsprov från tumören mäter vi cancergener och deras aktiviteter i patientens tumör. Då får vi information för att kunna förutsäga om cancerpatienter har hög risk för cancerspridning och vilken behandling en patient ska ha. Vi utvecklar nya metoder för att kunna upptäcka cancerceller i blodet redan vid diagnostillfället. Jag forskar också på att ta fram skräddarsydd medicin som riktar in sig på just de felaktigheter som orsakar eller driver cancerspridning. Med våra målriktade ”läkemedelskandidater” hoppas vi att framtida mediciner ska hämma cancerspridning men inte skada friska vävnader.

Jag är engagerad i frågor inom jämställdhetsarbetet i akademin. Jag deltar aktivt i internationella samarbeten inom utbildning, forskning och innovation.

Text: JENNY L PERSSON

Från broschyren: ”Professorsinstallation 6 oktober 2017″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.