Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Sexuell hälsa: en rättighet – ett globalt perspektiv

2017-10-24

Anette Agardh installerades som professor i global hälsa den 6 oktober 2017 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

God sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig förutsättning för människors välbefinnande och i vidare bemärkelse också avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Att själv kunna bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion, sin egen kropp och vem eller vilka man vill ha sex med, är en grundläggande mänsklig rättighet. Att sexualitet och reproduktion ska vara fria från tvång och våld, diskriminering, förtryck och stigmatisering, i värsta fall kriminalisering, utgör en av vår tids viktigasteutmaningar.

Sexualitet är en mångfacetterad fråga som har varit kontroversiell världen över i alla tider. Det är först på senare tid som vi har börjat närma oss de bakomliggande orsakerna till globala skillnader i förutsättningarna för sexuella rättigheter.

Min forskning syftar till att ta fram underlag för ökad kunskap om och förståelse för sexuellt beteende och rättigheter bland unga och utsatta grupper – migranter, homosexuella och personer som säljer sex – i Uganda, Tanzania, Etiopien, Kina och Indien men även i Sverige. Fokus i min forskning ligger på ohälsa i bred bemärkelse, sexuellt överförbara sjukdomar, sexuellt våld och sexuellt tvång. En del av forskningen är inriktad mot att utveckla och utvärdera olika insatser medan ett nytt projekt fokuserar på kapacitetsutveckling inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Det har varit lärorikt och en stor förmån för mig att ha fått samarbeta med forskare, hälsopersonal och myndigheter i Afrika och Asien. Det är med optimism och framtidstro som jag och mitt forskningsteam ser fram emot att fortsätta detta viktiga arbete tillsammans med dessa samarbetspartners.

Text: ANETTE AGARDH

Från broschyren: ”Professorsinstallation 6 oktober 2017″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.