Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Serotoninreceptor kopplad till typ 1 diabetes

2010-02-25

Serotonin har viktiga funktioner i både hjärnan, mag-tarmkanalen och blodcirkulationen. Det finns flera olika serotoninreceptorer varav en, serotoninreceptor 1a är genetiskt kopplad till typ 1 diabetes.  Man har sett att en genetisk förändring i genen för serotoninreceptor 1a förekommer hos människor som utvecklar typ 1 diabetes.

När serotonin ska påverka celler binder det till en så kallad receptor. Aktiverade immunceller uttrycker serotoninreceptor 1a och serotonin utsöndras vid en inflammation. Det är möjligt att denna effekt av immunsystemet kan påverka risken att utveckla typ 1 diabetes.  I tidigare studier har man visat att även serotoninreceptor 2b uttrycks i Langerhanska öar där de insulinproducerande betacellerna finns.

Påverkar insulinutsöndringen

Detta har vi försökt utreda närmare genom att använda olika läkemedel som påverkar denna receptor positivt eller negativt. Höga koncentrationer av serotonin har i tidigare undersökningar visat att insulinutsöndringen från betacellen minskar medan låga koncentrationer har gett en stimulerande effekt på insulinutsöndringen.

Manipulera med läkemedel

Genom att använda olika läkemedel som binder in till receptorn och antingen förbättrar eller försämrar receptorns funktion kan man öka eller minska insulinutsöndring från betacellerna.  Vi använder oss framförallt av två olika läkemedel. Det ena, Buspiron är ett medel som stimulerar 1a receptorn och används vid behandling av ångest.  Det andra, Alfa-metylserotonin, stimulerar 2b receptorn och används inte som läkemedel på marknaden utan bara i forskningssyfte.  

Råtta, mus och människa

Vi undersöker dessa receptorer i betaceller från råtta, mus och människa. Det finns dock vissa skillnader mellan de olika betacellerna. Hos möss och råttor uttrycks serotoninreceptor 2b i betaceller och serotoninreceptorn 1a i alfaceller, vilka också finns i de Langerhanska öarna i bukspottskörteln.  I mänskliga öar uttrycks serotoninreceptor 1a i betaceller och serotoninreceptor 2b i alfaceller. Vi vill utreda vidare hur serotonin och dess receptorer påverkar insulinutsöndringen i bukspottskörteln.  Genom att använda olika läkemedel mot de båda receptorerna har vi kommit fram till att stimulering av receptor 2b i celler från råtta, mus och mänskliga öar ger en ökning av insulinutsöndringen och det ger även en ökad insulinutsöndring från mänskliga öar där receptorn är mest uttryckt i alfaceller.

Större förståelse

Även om det finns stora skillnader mellan mänskliga öar och många djurmodeller är det av stort intresse att använda sig av dessa då det kan ge mer kunskap om öarna respektive cellernas mekanismer och på det sättet ge större förståelse för hur insulinutsöndringen fungerar och hur den kan påverkas.
I framtiden ska denna kunskap förhoppningsvis kunna hjälpa till att utveckla nya läkemedel mot diabetes.

Text: HEDVIG BENNET

Fotnot: Serotonin har många funktioner i kroppen. Mest utforskat är hormonet i samband med psykiska sjukdomstillstånd. Till exempel är halten serotonin sänkt vid depression och antidepressiva läkemedel verkar genom att höja halten.