Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Satsning på äldre på Skånes universitetssjukhus

2014-11-19

Skånes universitetssjukhus (SUS) har fått 10 miljoner kronor av nationella Äldresatsningen för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Under hösten 2014 kommer sju delprojekt att genomföras på SUS:

hjälp i hemmet
Foto: Colourbox

Lotsar för äldre på akuten

Mångbesökarlotsar för äldre på akutmottagning. Syftet är att hjälpa äldre patienter att hitta rätt i vårdkedjan.

Rätt information ska föras över mellan sjukhus, primärvård och kommuner. Vid behov ska en samordnad individuell planering (SIP) utföras i primärvården i samarbete med patient och närstående.

Vård i hemmet

Hembesök från vårdcentralerna. Understödja vårdcentralerna med teknik och struktur för att öka antalet hembesök till våra äldre och därmed minska besök och inläggningar på sjukhus.

Äldre patienter med kommunal hemsjukvård ska kunna få bedömning och viss vård i hemmet för att slippa åka till sjukhus.

Helhetsbedömning

Helhetsbedömning av äldre personer genom att införa ett speciellt arbetssätt ”Comprehensive Geriatric Assessment” där man kan följa utvecklingen av tio viktiga parametrar som t.ex. nutrition, förvirring, läkemedel, urinläckage.

Kognitiv svikt

Fördjupad bedömning av kognitiv svikt hos äldre kommer att genomföras på internmedicinska och ortopediska avdelningar. Utifrån bedömningen
anpassas vården till patientens behov.

Förebygga trycksår

Minskning av antalet patienter som får trycksår genom förbättrat trycksårsförebyggande arbete.

Stöd av infektionsläkare

Rationell antibiotikabehandling till äldre genom regelbundna konsulter av infektionsläkare på avdelningar där äldre företrädelsevis vårdas.

God vård i livets slutskede

God vård i livets slutskede genom att bygga upp nätverk och att arbeta med en modell kring ”palliativa ronder”.

Fokus ligger på god planering och samtal med både patient och närstående om vårdens inriktning.

Vill du veta mer kontakta:
Sofia Gerward, sofia.gerward@skane.se