Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Samband mellan låg lungvolym och förmaksflimmer

2016-05-11

Förmaksflimmer är vanligt bland äldre. Enligt beräkningar kommer ungefär en fjärdedel av 40-åringarna att drabbas under återstoden av sina liv.

I en ny avhandling framkommer bland annat att låga lungvolymer innebär ökad sannolikhet att råka ut för förmaksflimmer, oberoende av andra faktorer. En möjlig förklaring är att lungvolymen påverkar cirkulationen genom tryckändringar i thorax.

I ett annat delarbete undersöktes om det fanns samband mellan extra hjärtslag och förmaksflimmer. Deltagarna i studien registrerade 24 timmars-EKG, och resultaten visade att de som hade många extraslag hade ökad sannolikhet att drabbas av förmaksflimmer.

Det finns ett flertal etablerade riskfaktorer för förmaksflimmer, t.ex. högt blodtryck och övervikt. Men har det någon betydelse hur snabbt en person utvecklar riskfaktorerna? I en delstudie undersöktes förändringshastigheten för flera riskfaktorer. Deltagarna närvarade vid två undersökningstillfällen med ett intervall på i genomsnitt sex år. Det framgick då att de personer som uppvisade snabbast ökning av blodtryck, vikt och blodsocker löpte ökad risk att få förmaksflimmer, oberoende av utgångsvärdet och andra faktorer.

Avhandlingen bygger på patientdata från två tidigare utförda befolkningsstudier, Malmö Förebyggande Medicin och Malmö Kost Cancer. Studierna engagerade över 30 000 deltagare vardera när de genomfördes under de sista decennierna på 1900-talet.

Text: Björn Martinsson