Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Samband hjärt-kärlsjukdom och artros

2019-08-15
Bilden visar ett knä samt bredvid en illustration av knäartros, en nersliten knäled
Knäartros. Foto: iStock/Stephane Noiret

Forskare vid Lunds universitet har i en epidemiologisk studie undersökt sambanden mellan artros och mortalitet. Det visade sig att risken att dö i hjärt-kärlsjukdom var högre för personer med artros, än för resten av befolkningen.

Forskarna har med hjälp av befolkningsregister studerat personer som år 2003 var mellan 45-84 år i Skåne och följt dessa (cirka 469 000) fram till 2014. I gruppen fanns cirka 16 000 knäartrospatienter och 9 000 med höftledsartros, 4 000 med handledsartros och 5 500 med övrig artros. Dessa hade alla fått sin diagnos före eller under 2003.

Martin Englund, forskare vid Lunds universitet och leg läkare, är en av de ledande experterna i världen på knäledsartros enligt Expertscape. Foto: Kennet Ruona
Martin Englund, forskare vid Lunds universitet och leg läkare vid Skånes universitetssjukhus, är en av de ledande experterna i världen på knäledsartros enligt Expertscape. Foto: Kennet Ruona

– Vi har tittat på dödsorsakerna för de som avlidit mellan 2004-2014 och som tidigare fått diagnosen artros och jämfört resultaten med övriga befolkningen i samma region. Grupperna skiljde sig inte åt vad gäller de allra flesta dödsorsakerna, men vi såg att risken för dödlighet i hjärtkärl-sjukdom var högre för de med artrosdiagnos. Kort tid efter diagnosen artros var risken inte förhöjd, men ju länge tid man haft artros desto större risk för dödlighet i hjärtkärl-sjukdomar jämfört med bakgrundsbefolkningen, t.ex. om man haft diagnosen knäartros i 9 år till 11 år, så var risken 16 procent högre, säger Martin Englund, professor vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus som lett studien.

Detta innebär att per 100 000 invånare som haft artros i mellan 9 och 11 år så dör 40 stycken fler i hjärtkärl-sjukdomar per år, jämfört med i befolkningen utan artros (i motsvarande köns- och åldersfördelning).

Artros

Ledsjukdomen artros är en av våra allra vanligaste folksjukdomar. Var fjärde person i Sverige över 45 år har fått diagnosen av läkare, men sjukdomens mörkertal är fortsatt stort. Artros orsakar smärta och nedsatt rörlighet, vilket i sin tur innebär att den som drabbas ofta rör sig mindre. Artros ökar kraftigt i förekomst på grund av vår alltmer stillasittande livsstil, ökande kroppsvikt och åldrande befolkning.
Källa: Martin Englund

Orsakssambandet är inte klarlagt

Studien har inte undersökt mekanismerna bakom artros och hjärt-kärlsjukdom och orsakssambandet är inte helt klarlagt. Martin Englund har dock en teori om vad resultatet kan bero på.

– Artros orsakar smärta, vilket ofta leder till att man inte rör sig lika mycket utan istället blir man stillasittande. Därmed riskerar man ökad kroppsvikt som vi vet leder till följdsjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar. Det finns också andra gemensamma bakgrundsfaktorer för artros och kardiovaskulär sjukdom. Inflammation kan vara en bidragande orsak till artros, och kan även leda till ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Oavsett, det är viktigt att vara fysiskt aktiv och hålla sin kroppsvikt nere. Det finns särskilda artrosskolor där man kan få information om sjukdomen och hjälp och tips om träning för den som har sjukdomen artros, säger Martin Englund.

Text: TOVE SMEDS

Vetenskaplig studie: “Cause-specific mortality in osteoarthritis of peripheral joints”

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet