Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Rökning och prognos för män som drabbas av prostatacancer

2022-05-18
närbild på man som tänder en cigarett
Foto: iStock/AntonioGuillem

En lägre risk för rökare att utveckla prostatacancer, men en högre risk att dö av sjukdomen. Det visar en ny epidemiologisk studie ledd från Lunds universitet där forskarna följt över 350 000 personer genom flera årtionden.

Det är sedan tidigare känt att rökare har en ökad risk att drabbas av olika cancerformer, men de studier som undersökt detta samband vid prostatacancer har varit relativt få och ofta saknat klinisk information om prostatacancern.

Nu publiceras en studie ledd av forskare vid Lunds universitet som bidrar till en mer komplett bild om sambandet mellan rökning och risk för sjukdom och död i prostatacancer. Forskarna har utgått från fem svenska befolkningsstudier med självrapporterad information om mäns rökvanor. Totalt inkluderades över 350 000 män i studien mellan 1974-2016. Dessa har sedan följts genom flera årtionden med hjälp av flera nationella register, till exempel Nationella prostatacancerregistret, vilket bidrog med uppgifter på tumörform vid diagnos, orsak till upptäckt samt behandling. Under tiden som forskningen genomfördes drabbades 24 731 av deltagarna av prostatacancer och 4 322 avled till följd av sjukdomen.

Minskad risk att drabbas…

Forskarna såg bland annat att under den tidsperiod som PSA-testning varit tillgänglig som del av en sedvanlig hälsoundersökning i vården har rökare överlag haft en minskad risk att drabbas av prostatacancer. Detta gäller endast för lokaliserad prostatacancer, vilket är den form som oftast upptäcks vid ett asymtomatiskt PSA-test.

Kan man tolka resultaten som att rökning skyddar mot prostatacancer?

– Nej, det är högst osannolikt att rökning skulle skydda mot prostatacancer. Det finns inga kända biologiska mekanismer som skulle kunna förklara det. Det mest troliga är att våra fynd tyder på att prostatacancer upptäcks oftare och tidigare bland icke-rökare, sannolikt beroende på en högre benägenhet att ta ett PSA-prov utan att symtom föreligger, säger Tanja Stocks, docent och sistaförfattare i studien.

…men högre risk att dö

–  Däremot löper rökare en högre risk att dö i prostatacancer, vilket var något vi såg oavsett tumörstadium vid diagnos, alltså i samtliga former av prostatacancer, från lågrisk till metastaserad cancer, säger Sylvia Jochems, postdoktor och förstaförfattare i studien..

Risken var cirka 20 procent högre bland rökare än bland män som aldrig rökt. Risken ökade ytterligare om rökarna även hade övervikt (BMI 25-30) eller fetma (BMI över 30). Forskarna menar att det nu är viktigt att kartlägga orsaken till att rökare har en sämre prognos vid prostatacancer.

– Vi behöver förstå mer om huruvida det är rökning eller andra riskfaktorer, såsom exempelvis sociodemografiska faktorer, som orsakar detta samband. En annan viktig fråga är om rökning i sig kan påverka effekten av den kliniska behandlingen vid prostatacancer, samt om prognosen skulle kunna förbättras av rökstopp efter en prostatacancerdiagnos, säger Tanja Stocks.

Länk till den vetenskapliga artikeln:Smoking and Risk of Prostate Cancer and Prostate Cancer Death: A Pooled Study

Text: TOVE SMEDS

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet