Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Risken för allvarlig hjärtsjukdom kan påverkas av kosten

2023-06-02
Foto: iStock/autumnhoverter

Eat-Lancet-kommissionen föreslog 2019 en globalt hållbar hälsosam kost som innehåller främst växtbaserad föda. Bevis för att denna kost skulle förhindra hjärtinfarkt eller annan allvarlig hjärtsjukdom har hittills varit väldigt begränsade. Nu har en studie vid Lunds universitet undersökt sambandet mellan EAT-Lancet-kosten och risken för just dessa sjukdomar.

Studien Malmö Kost Cancer (MKC), som rekryterade deltagare under åren 1991 till 1996, innefattar data från närmare 24 000 deltagare i åldern 44 till 74 år. Deltagarna hade varken hjärt- och kärlsjukdom eller diabetes när de registrerades i studien. I den aktuella studien har forskare vid enheten för nutritionsepidemiologi vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) använt sig av data från MKC för att studera sjukdomsrisk.

porträttbild av Emily Sonestedt. Hon har långt mörkblont hår och ler in mot kameran
Emily Sonestedt

– Vi har tidigare sett att individer som följer Eat-Lancet-kosten har minskad risk att dö i förtid och att drabbas av typ 2-diabetes och nu ville vi undersöka sambandet med risken för hjärtinfarkt och annan allvarlig hjärtsjukdom, säger Emily Sonestedt, universitetslektor inom nutritionsepidemiologi vid LUDC och en av studiens huvudförfattare.

I MKC-studien finns kostdata för samtliga deltagare och i den aktuella studien har forskarna tillämpat ett kostindex (se faktaruta nedan) baserat på Eat-Lancet-kosten utifrån 14 olika livsmedelskomponenter. Forskarna har sedan undersökt associationen mellan hur väl deltagarna följde Eat-Lancet-kosten och registerdata om eventuella hjärtinfarkter och andra allvarliga hjärtsjukdomar.

Podd med Anna Stubbendorf:

Att äta hållbart ökar chansen till långt liv

 

Följsamhet till Eat-Lancet-kosten gav utdelning

Resultaten visade att deltagare som hade den största följsamheten till Eat-Lancet-kosten hade 20 procent lägre risk för hjärtinfarkt eller annan allvarlig hjärtsjukdom än de som hade den lägsta följsamheten. Detta samband var detsamma för män och kvinnor och resultatet var robust efter att forskarna hade uteslutit deltagare med felaktigt rapporterat energiintag, omfattande kostförändringar eller vars hjärtinfarkt eller annan allvarlig hjärtsjukdom inträffade under de första två åren efter uppföljningen. Under en 25 år lång uppföljningsperiod inträffade drygt 3 000 hjärtinfarkter eller andra allvarlig hjärtsjukdomar, och forskarna justerade resultaten baserat på bland annat ålder, kön, kostbedömning, rökningsstatus och BMI.

– Vår studie visar att det finns fördelar för hälsan att äta enligt denna kost. Den visar att personer som följer den växtbaserade planetära hälsosamma kosten torde ha en lägre risk för hjärtinfarkt eller annan allvarlig hjärtsjukdom över ett längre tidsperspektiv, säger Anna Stubbendorff, doktorand vid enheten för nutritionsepidemiologi vid LUDC, en av studiens författare.

Länk till den vetenskapliga artikeln: Adherence to the EAT-Lancet diet and risk of coronary events in the Malmö Diet and Cancer cohort study

Läs också: Hållbar kost för människa och planet

Text: CAMILLA SELBERG

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet

 

Modell för kostindex

Forskarna vid Lunds universitet och RISE (Research institute of Sweden) har utvecklat ett eget kostindex, eller en egen modell med poängsystem för att kunna fastställa följsamhet till Eat-Lancet-kosten och dess samband med dödlighet. Eat-Lancet-kosten består av livsmedelskomponenter med bestämda kostintagsnivåer och förslag på referensintervall som anses förenliga med optimal hälsa i olika populationer. Baserat på beskrivningar klassificerade forskarna Eat-Lancet-kostens livsmedelskomponenter i livsmedel som vi antingen rekommenderas öka eller minska konsumtionen av. Livsmedelskomponenter vars intag rekommenderas öka är grönsaker, frukt, omättade oljor, baljväxter, fullkorn, nötter och fisk. De livsmedelskomponenter där ett begränsat intag rekommenderas är nötkött och lamm, fläsk, fågel, ägg, mejeriprodukter, potatis och tillsatt socker.

Forskarnas eget kostindex består av 14 livsmedelskomponenter som de fastställt utifrån Eat-Lancet-kosten, med ett möjligt intervall på 0–3 poäng för varje komponent. Noll poäng anger låg följsamhet till målet för livsmedelskomponenten enligt Eat-Lancet-kosten, och tre poäng hög följsamhet. Totala möjliga poängintervall är 0–42 poäng, där noll poäng innebär icke-följsamhet upp till 42 poäng för perfekt följsamhet. Forskarna utvärderade sedan studiedeltagarnas kostintag baserat på rapporterade mängder i gram per dag i rå vikt, vilket är i linje med hur kostintagsnivåer uttrycks i Eat-Lancet-kosten.