Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Psykologisk stress försämrade elitsimmares prestation

2019-05-21
bilden föreställer en manlig simmare som tränar fjärilssim
Foto: iStock/PeopleImages

Tror du att stress håller dig på tårna och hjälper dig att prestera bättre? Nya forskningsresultat från Lunds universitet tyder på att så inte är fallet – i alla fall inte om stressen inte är relaterat till prestationsmomentet.

Det vetenskapliga experimentet genomfördes bland 23 unga svenska manliga elitsimmare. De fick simma 200 meter så snabbt de kunde vid två skilda tillfällen. Vid det ena tillfället utsattes de en kvart före simningen för stark psykologisk stress i form av tre test: ett matematiskt sådant, ett där speglar förvillar de uppgifter som ska utföras (sk spegelspårning) samt ett test där hjärnan rätt ska tolka motstridig information om färger. Stressnivån mättes sedan i saliven, i dess halt av stresshormonet kortisol samt könshormonet testosteron. Vid det andra tillfället simmades sträckan utan att simmaren hade utsatts för den psykologiska stressexponeringen före.

Resultatet visade att simmarna presterade sämre efter att ha utsatts för psykologisk stress – i snitt krävdes 1,53 sekunder extra för att tillryggalägga sträckan. Under det lopp där simmarna inte utsatts för extra stress kunde ökade halter av testosteron och kortisol inför loppet sättas i samband med en bättre tid. Men när det kom till det lopp där simmarna stressats upp syntes inget sådant samband. Visst ökade hormonerna, men till ingen synbar nytta för prestationen.

Stress med koppling till förväntan är bra

Resultaten indikerar alltså att en naturlig förväntansrelaterad stressaktivering – som reflekteras i utsöndringen av testosteron och kortisol – i normalfallet kan gynna fysisk prestation. Men psykologisk stress kan minska denna positiva effekt, förklarar forskaren Frida Eek, docent i epidemiologi vid Lunds universitet. Hon har publicerat studien tillsammans med förstaförfattare Jacqueline Rano, som genomförde experimentet som ett master-arbete inom Idrottsvetenskap vid Lunds universitet, samt Cecilia Fridén från Karolinska Institutet.

–  Eftersom idrottare ofta utsätts för olika former av stress i anslutning till tävlingar, inte nödvändigtvis relaterade till det faktiska prestationsmomentet, är detta intressanta resultat. Studien är dock liten, och behöver upprepas för att man ska kunna dra helt säkra slutsatser om stressens inverkan på prestationen, säger Frida Eek.

Forskningsartikel: “Effects of acute psychological stress on athletic performance in elite male swimmers”

Text: ERIKA SVANTESSON 

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet