Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Den medicinska bilden – ett instrument för att mäta stråldoser

2018-10-12

Katarina Sjögreen Gleisner installerades som professor i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot medicinsk avbildning den 12 oktober 2018 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Digitala bilder har blivit ett av vår tids stora kommunikationsmedel och är mycket effektiva som informationsbärare. Liksom i övriga samhället har användandet av bildgivande metoder inom vården expanderat. Här bär bilderna information om den vårdsökande och skapas, liksom fotografier, oftast med hjälp av elektromagnetisk strålning, dock av annan våglängd.

Den grundläggande beståndsdelen i en digital bild är en matris av tal. Bildens utseende kan därmed påverkas med hjälp av gängse matematiska metoder. Talmatriserna kan också, med hjälp av kunskaper inom fysik och matematik, användas som kvantitativa mätinstrument. Till exempel avspeglar bildvärdena i en röntgenbild kroppens förmåga att absorbera strålning, medan bildvärdena vid så kallad nuklearmedicinsk diagnostik avspeglar koncentrationen av radioaktivt läkemedel i olika vävnader, vilket i sin tur ger information om vävnadens funktionsduglighet.

Under min doktorandtid utvecklade jag ett intresse för digitala bilder och deras användning som mätinstrument. Karaktärsämnena inom medicinsk strålningsfysik är strålningsdosimetri och strålningsbiologi. Dessa ämnen förenade jag genom att utveckla bildbaserade metoder för strålningsdosimetri vid nuklearmedicinsk cancerbehandling.

Min nuvarande forskning bedriver jag på Avdelningen för medicinsk strålningsfysik och i samarbete med Region Skåne, bland annat inom ramen för kliniska studier där vi undersöker stråldoser och deras samband med tumörsvar och risker för sidoeffekter. Jag ställs inför intressanta, tvärvetenskapliga frågeställningar och är tacksam för att varje dag lära mig något nytt, samtidigt som jag på sikt bidrar till en ökad förståelse av strålningens effekter och till förbättrad patientbehandling.

Text: Katarina Sjögreen Gleisner

Från broschyren: ”Professorsinstallation 12 oktober 2018″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona