Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Primärvården har potential att minska äldres läkemedelsanvändning

2017-05-09
Foto: Dreamstime

Ökad livslängd och en större andel äldre i Sverige och andra länder leder också till en ökad användning av läkemedel. En ny avhandling från Lunds universitet belyser för första gången på ett mer omfattande vis nyttan av att redan i primärvården jobba strukturerat med äldres läkemedelsintag.

Trots olika initiativ för att minska felaktig och onödig förskrivning av läkemedel till äldre i Sverige ökar den sammanlagda förbrukningen bland personer som passerat 75 år. Ett sätt att förbättra situationen kan vara att i större utsträckning än idag komma igång med personliga läkemedelsgenomgångar och andra insatser redan i primärvård och öppenvård.

– Bättre ordning på medicineringen främjar både våra äldre och samhället i stort. Tidigare undersökningar visar att så mycket som 30-40 procent av akutinläggningarna av äldre på sjukhus beror på läkemedelsrelaterade problem och att majoriteten av dessa är möjliga att förebygga, säger Cecilia Lenander, apotekare vid Näsets läkargrupp i Höllviken/Skanör som nyligen disputerat vid Lunds universitet.

Majoriteten hade fler än tio läkemedel

I sin forskning har hon utvärderat två olika metoder med syftet att minimera onödig eller olämplig medicinering av äldre i primärvården:

  • Läkemedelsgenomgång där läkare och sjuksköterska tillsammans med apotekare går igenom den enskildes olika läkemedel. Utifrån en samlad bild kan förskrivning och intag därefter vid behov korrigeras.
  • SÄKLÄK (Säker läkemedelsanvändning i primärvård) där verksamhetsledningen på vårdcentralen gör en egen värdering av sitt arbetssätt. Metoden är tvärprofessionell och innefattar även en extern granskning, feedback och överenskommelse om åtgärder.

Forskningen kring läkemedelsgenomgångar bygger på data från ca 1 700 läkemedelsgenomgångar i Skåne. Genomgångarna har gjorts i primärvården och framför allt på patienter på särskilt boende. Forskningen visar att åtta av tio hade minst två läkemedelsrelaterade problem. Studierna visar bland annat också att medelåldern var 87,5 år, att patienterna i snitt hade 11,3 läkemedel (variation mellan 1 och 35) och att 61 procent hade minst 10 läkemedel. Tack vare genomgångarna minskade i varierande grad användningen av potentiellt olämpliga läkemedel, neuroleptika samt parallell användning av flera psykofarmaka.

Efterlyser bättre samordning av vårdkedjan

I avhandlingen jämfördes också fem vårdcentraler på olika platser i landet som testat SÄKLÄK med fem andra som arbetade enligt ordinarie rutiner. Vid vårdcentralerna med SÄKLÄK noterades en minskning om i genomsnitt 22 procent i förskrivningen av potentiellt olämpliga läkemedel jämfört med tidigare.  I jämförelsegruppen konstaterades också en minskning. Den var dock lägre och stannade vid 9 procent.

– Deltagarna i SÄKLÄK var mycket positiva till  att arbeta tvärprofessionellt, men ansåg samtidigt att metoden var alltför tidskrävande. Som följd pågår nu en ny forskningsstudie där SÄKLÄK anpassats och förenklats, berättar Cecilia Lenander.

Frågan om olämplig och alltför hög medicinering bland äldre är inte ny, men problemet kvarstår. Hur kan det åtgärdas, anser du?

– Inaktuella läkemedelslistor är ett nationellt problem. Min personliga åsikt är att alla äldre som söker primärvård och har behov av en läkemedelsgenomgång ska få det. Mer samordning mellan olika delar av vårdkedjan behövs också.

Text: BJÖRN MARTINSSON