Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Precis diagnos av lymfom möjliggör optimal behandling

2016-11-02

Sara Ek installerades som professor i immunteknologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Lymfom är en typ av cancer som utgår ifrån en viss typ av immunceller, lymfocyter. Min forskning fokuserar på de lymfom som uppkommer i en särskild typ av lymfocyter, B-celler. Normalt sett återfinns dessa celler i blod, lymfatisk vävnad såsom tonsiller och i benmärgen där B-cellerna producerar antikroppar som hjälper oss att förhindra och bekämpa infektioner.

Huvudfokus för min forskning är att identifiera och förstå de molekylära mekanismer som gör att patienter diagnosticerade med en och samma typ av lymfom svarar olika på behandling, och därmed har mycket olika prognos. Eftersom den största chansen att långsiktigt bota patienten är med ett första optimalt behandlingsval, så är dessa frågeställningar av mycket stor klinisk vikt. Den här typen av forskning kräver ett nära samarbete mellan läkare på onkologen och oss forskare.

Till vår hjälp har vi avancerade tekniker som möjliggör analys av DNA, RNA och proteiner. Att specifikt titta på DNA- eller RNA-molekyler har blivit standard, däremot behöver det ofta utvecklas nya antikroppar för att vi ska kunna analysera ett visst protein. Eftersom proteinet ofta är den molekyl som utför funktionen i cellen, så är specifika antikroppar ett mycket viktigt forskningsverktyg. Under senare år har även en rad olika antikroppar framgångsrikt används som läkemedel mot flera cancerformer, bland annat lymfom.

Jag vill med min forskning bidra till att förbättra diagnostiska metoder och behandlingsval för patienter som drabbats av lymfom. Det är hoppfullt att den långsiktiga överlevnaden för patienter med denna och andra typer av cancer drastiskt har förbättrats under de senaste tio åren, och med tillgång till ny teknik ser vi stora möjligheter till ytterligare framgångar framöver.

Text: SARA EK
Porträtt: Kennet Ruona
Foto cancercell: istock/Usere6035d91_515

Från broschyren: ”Professorsinstallation 14 oktober 2016″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.