Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Patienter med KOL och hjärtinfarkt underbehandlas

2016-09-09

hjärta

Patienter som drabbats av hjärtinfarkt behandlas som regel med blodtryckssänkande mediciner för att lugna hjärtat och förbättra långtidsprognosen, så kallade betablockerare. Patienter som fått en hjärtinfarkt och dessutom har diagnosen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har ibland undanhållits denna hjärtmedicin på grund av en viss risk för biverkningar i luftvägarna.

Nu visar en ny avhandling som läggs fram vid Lunds universitet att även de här patienterna i många fall borde behandlas med betablockerare.

Forskarna har med hjälp av kvalitetsregister tittat på 80 000 patienter med hjärtinfarkt i Sverige som varit inlagda på sjukhus mellan åren 2005-2010. Sex procent av dessa hade även lungsjukdomen KOL. Av dessa gick det bäst för dem som skevs ut från sjukhusen med medicinen betablockerare, då dödligheten var lägre i den gruppen.

lungor– Även om det här är en registerstudie där vi inte kan bestämma exakta orsakssamband, talar studiens resultat för att även KOL-patienter med hjärtinfarkt bör behandlas med betablockerare och inte rutinmässigt undanhållas dessa hjärtmediciner, säger Pontus Andell, AT-läkare vid Skånes universitetssjukhus och doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund som den 16 september försvarar sitt avhandlingsarbete.

Moderna betablockerare ger inte samma biverkningar

– Tidigare generationer av betablockerare orsakade ibland biverkningar i luftvägarna. Dagens moderna betablockerare är mer specifika för hjärtat och därför är den risken mycket lägre nu.

Pontus Andell är inte förvånad över studiens resultat.

– En liknande engelsk studie visar samma sak. Där drogs också slutsatsen att patienter med KOL som drabbats av hjärtinfarkt inte slentrianmässigt ska undanhållas betablockerare. De bör erbjudas samma behandling som övriga patienter som drabbats av hjärtinfarkt.

Det finns internationella riktlinjer för hur patienter med hjärtinfarkt bör behandlas. I Sverige följs dessa riktlinjer.

– Dock nämner inte alltid riktlinjerna hur vissa särskilda grupper av patienter ska behandlas, som t.ex. KOL-patienter med hjärtinfarkt. Därför är det viktigt att studera hur behandlingarna fungerar även i dessa grupper.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Illustration hjärta, lunga: Dreamstime