Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Palliativ omvårdnad

2014-10-19

Birgit Holritz Rasmussen installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning:

Vi vet helt säkert att vi kommer att dö en dag! Trots denna kunskap har vården av och forskningen om och med svårt sjuka och döende människor varit ett underprioriterat område. Under de senaste åren har, som tur är för oss alla, skett en förändring i samhällets syn på döden. Numera erkänns den palliativa vården som ett viktigt område med egen specifik kunskap som kan hjälpa människor i livets slutskede att leva sin sista tid med värdighet.

Min forskning har i huvudsak tre huvudinriktningar: erfarenheter av att leva med svår och livshotande sjukdom, åtgärder som befrämjar hälsa och välbefinnande hos svårt sjuka och döende personer samt vårdmiljöns betydelse för människans egna helande och läkande krafter. Samtliga inriktningar syftar till att utveckla ämnet omvårdnad utifrån ett folkhälso- och livsvärldsperspektiv, det vill säga utifrån den sjuka och döende personens, dennes närståendes och vårdpersonalens perspektiv.

Etableringen av Palliativt utvecklingscentrum vid Lunds uni- versitet och Region Skåne gör det möjligt för mig att i samverkan med olika vårdgivare, universitet och högskolor inom regionen, nationellt och internationellt medverka till att identifiera och sammanställa evidens och vetenskapliga belägg för att främja det ”goda” döendet för de flesta av oss, oavsett var vi vårdas och dör. Detta ligger mig varmt om hjärtat.

Text: BIRGIT HOLRITZ RASMUSSEN