Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Övervikt och fetma bland förskolebarn tas inte på allvar

2016-09-16

Nästan 15 procent av sexåringarna i södra Skåne har övervikt eller fetma. Trots detta prioriteras inte det preventiva arbetet inom barnhälsovården och sjuksköterskorna uppger att de saknar såväl kunskap som stöd och resurser. Det visar ny forskning vid Malmö högskola. 

gabriella_e_isma
Gabriella E Isma. Foto: Malmö högskola.

Övervikt och fetma bland barn och unga har ökat kraftigt de senaste 25 åren. Nationell data visar att ungefär vart femte skolbarn väger för mycket.
– Vi saknar samlad data när det gäller förskolebarns vikt, vi vet därför inte hur det ser ut i landet i sin helhet. Min forskning visar att nästan15 procent av sexåringarna i södra Skåne har övervikt eller fetma, säger Gabriella E Isma, vid Institutionen för vårdvetenskap som disputerar med avhandlingen ”Overweight and obesity in young children”.

Viktigt att förebygga tidigt

Övervikt och fetma i barndomen ökar riskerna markant för viktproblem i vuxen ålder, vilket på sikt kan innebära förkortad livslängd. Det är därför viktigt att förebygga övervikt och fetma så tidigt som möjligt.
– Ingriper du inte tidigt är risken stor att barnet etablerar varaktiga ovanor. Att lägga om kosten och den fysiska aktiviteten är mycket svårare när barnet kommer upp i skolåldern, säger Gabriella E Isma.

Prioriteras inte inom barnhälsovården

Trots detta visar Gabriella E Ismas forskning att det preventiva arbetet mot övervikt och fetma inom barnhälsovården inte prioriteras. Hon har intervjuat 18 barn- och distriktsjuksköterskor inom barnhälsovården i södra Skåne och konstaterar att det förebyggande arbetet varierar kraftigt då sjuksköterskorna saknar riktlinjer.

Saknar kunskap

– De är väl medvetna om problemet med övervikt och fetma bland barn. Men de anser att de saknar kunskap om hur de ska hantera det och efterlyser mer utbildning.
Kunskapsbristen gäller allt från hur man mäter BMI på barn till hur man tar upp viktproblem med föräldrarna.
– Vikten är ett känsligt ämne och många sjuksköterskor uppger att de är rädda för att föräldrarna ska ta illa upp om de påtalar att barnet väger för mycket.

Svårt att arbeta förebyggande

Sjuksköterskorna anser också att de saknar stöd och resurser eftersom området inte prioriteras.
– Några sjuksköterskor försöker arbeta förebyggande. De berättar att de remitterat barn till dietist eller överviktsenheten, men att de fått tillbaka remissen med motiveringen att man inte har möjlighet att ta emot barnet. Det är naturligtvis mycket olyckligt.

Föräldrafaktorer har samband med fetma

Gabriella Isma har även undersökt föräldrafaktorer som har samband med barns övervikt och fetma. Studien visar att barn vars föräldrar är födda utomlands löper fyra gånger så hög risk att bli överviktiga eller feta. Även pappans ekonomiska situation påverkar. Har pappan ansträngd ekonomi ökar risken för övervikt och fetma.
– Föräldrafaktorerna kan hjälpa barnhälsovården att identifiera riskgrupper och erbjuda anpassade åtgärder, säger Gabriella E Isma.

Text: Charlotte L Bechmann

Artikeln är tidigare publicerad vid Malmö högskolas hemsida.