Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Om kopplingen mellan kvalster och luftvägsinfektioner

2022-06-17
Kvalster sett genom mikroskop. Foto: iStock/adventtr

När astmatikers luftvägar exponeras för kvalster försämras immunresponsen vilket kan leda till ett nedsatt immunförsvar. Personer med förkylningsastma kan då lättare drabbas av sekundära virus- och bakterieinfektioner. Nya resultat tyder på att astmatiker bör undvika kvalster och att de patienter som dessutom är allergiska mot kvalster bör överväga att genomgå så kallad hyposensibilisering, menar forskare bakom studien.

I en tidigare studie har professor Lena Uller och hennes forskargrupp visat att kvalster, jämfört med andra vanliga allergener, orsakar en kraftigare inflammatorisk respons i lungans epitelceller hos astmatiker i. Lungepitelcellerna är en barriär som ska skydda lungorna mot farliga mikrober och partiklar som vi andas in.

Kliniska data har visat att astmapatienter med allergi oftare får antibiotika utskriven jämfört med icke allergiska astmatiker. Det berättar Samuel Cerps som är försteförfattare till studien som ingick i den avhandling han la fram i slutet av maj.

porträttfoto Samuel Cerps
Samuel Cerps. Foto: Agata Garpenlind

– Det antyder att allergi är en riskfaktor till bakteriella infektioner och det gjorde oss intresserade av att studera hur exponering för kvalster påverkar astmatikers immunförsvar vid virus- och bakterieinfektioner, säger Samuel Cerps.

Med hjälp av borstprov i lungan samlade forskarna in och odlade upp epitelceller från astmatiker, både med och utan kvalsterallergi. Därefter exponerades cellerna för kvalster i ett dygn innan de utsattes för virus. På så vis kunde forskarna i cellodling undersöka hur en virusinfektion påverkar immunförsvaret mot följdinfektioner av både virus och bakterier.

Kvalster försämrade immunförsvar

– Resultaten visade att allergi mot kvalster i sig var en faktor som försämrade astmatikers virusförsvar, det vill säga, epitelcellerna var sämre på att producera antiviralt interferon. Vi såg också att direkt exponering av kvalster, oavsett patientens allergistatus, minskade luftvägscellernas produktion av både antivirala och antibakteriella proteiner i samband med virusinfektion, förklarar Samuel Cerps.

Lena Uller och Samuel Cerps menar att studiens resultat är viktiga då det ökar förståelsen för hur allergi och vårt medfödda immunförsvar samverkar i luftvägarna.

porträttbild Lena Uller
Lena Uller, Foto: Agata Garpenlind

– Den visar att kvalsterallergi, och enbart det faktum att en astmatikers luftvägar exponeras för kvalster, ger ett sämre försvar mot infektioner. Därmed understryker studien betydelsen av kvalsterfri miljö, förklarar Lena Uller och fortsätter:

– Studiens resultat tyder på att astmatiker bör undvika kvalster och att de patienter som dessutom är allergiska mot kvalster eventuellt bör genomgå så kallad hyposensibilisering, immunoterapi, mot kvalster för att öka sin tolerans för detta allergen. Behandlingen skulle kunna leda till färre infektioner och därmed en bättre livskvalitet.

Hyposensibilisering effekt undersöks

I ett kliniskt samarbete undersöker forskarna nu vidare i vilken utsträckning hyposensibiliering mot kvalster hos astmatiker leder till en förbättring av astmalungans försvar mot bakterier och virus.

– Att på sikt förstå vilka komponenter i kvalster som hämmar kroppens försvar mot virus och bakterier kan leda till utveckling av nya läkemedel som just blockerar dessa komponenter. Det är viktigt att koppla denna målsättning till försök att minska den antibiotikaresistens som finns i samhället, säger Lena Uller.

Länk till den vetenskapliga artikeln “House dust mite sensitization and exposure affects bronchial epithelial anti-microbial response to viral stimuli in patients with asthma”

Text: AGATA GARPENLIND