Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ökat fokus på förmaksflimmer ger fördelar

2017-06-05

Andelen personer med förmaksflimmer och andra rubbningar i hjärtrytmen ökar i samhället. Det här på grund av en växande befolkningsmängd med allt äldre individer. Att screena för förmaksflimmer och inrätta flimmermottagningar skulle här underlätta för såväl sjukvård som den enskilde, det framgår av ny forskning vid Lunds universitet.

Forskning har tidigare visat att förmaksflimmer ger ökad risk för bland annat stroke, något som kan avhjälpas med hjälp av tidig diagnos och rätt behandling.

– Den tekniska utvecklingen underlättar möjlighet till screening och det skulle ge sjukvården möjligheter att minska både kostnader och andelen strokefall med personligt lidande som följd, säger Terese Lindberg, nybliven doktor i geriatrik vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet.

Porträttfoto av Terese Lindberg. Foto: Björn Martinsson

Terese Lindberg visar i sin doktorsavhandling hur överlevnaden skiljer sig åt mellan personer med och utan förmaksflimmer. Samt att 86 procent av dem som har förmaksflimmer saknar medicinsk behandling för sin sjukdom. I sin avhandling visar forskaren även hur äldre med förmaksflimmer upplever sig som en åsidosatt patientgrupp när det gäller både information och uppföljning.

– För att minska den negativa påverkan på det dagliga livet, hos personer med förmaksflimmer, behövs inrättande av exempelvis flimmermottagningar med uppföljning och mottagningsverksamhet. Med flimmermottagningar skulle patienten även komma till ökad insikt om sin egen roll för behandlingen. Och det skulle ge ett bättre resultat mot idag, avslutar Terese Lindberg.

Text och foto: ANNA-MI WENDEL

Artikeln är tidigare publicerad vid Lunds universitets Medicinska fakultets hemsida.