Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny upptäckt kan återställa insulincellernas funktion vid typ 2-diabetes

2018-10-12
Illustration: istock.com/

Genom att blockera ett protein i de insulinproducerande betacellerna, kan man återfå deras normala funktion vid typ 2-diabetes. I prekliniska experiment har forskarna bakom en ny studie även visat att det går att förhindra utvecklingen av sjukdomen.

Forskarna bakom studien tror att den verksamma substansen som hämmar proteinet VDAC1 ska kunna ingå i framtida läkemedelsutveckling för typ 2-diabetes.

– Målet är att kunna ge substansen till nyupptäckta typ 2-diabetiker så att de insulin-producerande betacellerna kan behålla sin funktion. Eller ännu hellre, att ge det till prediabetiker för att förhindra utbrottet av typ 2-diabetes, säger docent Albert Salehi forskargruppledare och professor Claes Wollheim som tillsammans genomfört studien.

– Det är en liten studie gjord på donerade celler från sex avlidna personer med typ-2 diabetes samt ett begränsat antal experiment i djurmodeller. Det krävs ytterligare studier som visar hur blockering av VDAC1 påverkar vävnader som njurar, hjärta muskler och fett.  Men resultaten hittills är så lovande att vi genom patent säkrat användningsområdet diabetes för den verksamma substansen som hämmar proteinet VDAC1. Vi är mycket glada för det och denna första studie hade aldrig varit möjlig om vi inte fått finansiellt stöd från stiftelsen Forget Foundation, säger Albert Salehi.

På cellytan istället för inuti cellen

Som prediabetiker kan man gå med förhöjda blodsockervärden i många år innan man får typ 2-diabetes. Höga glukosnivåer sätter igång en rad negativa processer. Bland annat ökar det produktionen av VDAC1, ett så kallat kanalprotein inne i cellerna som med hjälp av ett ämne, ATP, frigör energi från cellens kraftverk, mitokondrierna, till andra delar av cellen för att användas till insulinutsöndring.

Men vid ständigt höga glukosnivåer ökar nivåerna av proteinet VDAC1 och det leder till att VDAC1 även sätter sig på cellens yta. Då läcker energin (ATP) ut från cellen och orsakar celldöd på grund av energibrist. Detta leder i sin tur till försämrad blodglukoskontroll som slutligen orsakar organkomplikationerna, som hjärt-kärlsjukdomar, njursjukdomar, blindhet och stroke.


Lyssna: Så fungerar ditt blodsocker


Normaliserad insulinutsöndring

Då forskarna blockerade VDAC1 i betaceller från organdonatorer med typ 2-diabetes återställdes energitillförseln och insulinutsöndringen normaliserades.

Därefter upprepades försöken på möss som man vet ska få genetiskt betingad diabetes. Resultatet blev att insjuknandet uteblev och insulinproduktionen bevarades i fem veckor då behandlingen avbröts och glukosnivåerna steg.

Nya rön om metformin

Utöver specifika VDAC1-antikroppar och VDAC1-inhibitorer som erhållits i samarbete med israeliska forskare har lundaforskarna även använt diabetesläkemedlet metformin, och fått samma effekt.

– Vi har visat en helt ny mekanism för hur metformin verkar på betaceller. Att metformin inte bara verkar utanför bukspottskörteln utan också skyddar betacellerna och förbättrar insulinutsöndring hos personer med typ 2-diabetes har nyligen visats av en kanadensisk forskargrupp. Det är sannolikt så att effekten uppnås genom en påverkan på VDAC1, säger Albert Salehi.

Koppling till Alzheimers sjukdom

Författarna påpekar att det även finns en koppling mellan VDAC1 och Alzheimers sjukdom genom att VDAC1 också förekommer i höga nivåer i hjärncellerna i de delar av hjärnan som påverkas tidigt vid sjukdomen.

– Vi tror att substansen kan ha goda effekter även hos dessa patienter genom att förhindra att hjärncellerna dör och på så sätt förbättra patienternas kognitiva förmågor, säger Albert Salehi.

Studien har finansierats med stöd av: kampanjen Forget Diabetes, Mats Paulsson Foundation och Bo & Kerstin Hjelt Diabetes Foundation

Text: SARA LIEDHOLM

Artikeln är tidigare publicerad på diabetesportalen.se