Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny måltavla för prostatacancer

2012-10-16

Proteinet Wnt5a som i tidigare forskning kopplats till bl.a. bröstcancer, malignt melanom och tjocktarmscancer kan ha en roll även vid prostatacancer. Prostatatumörceller med förhöjd halt av WNT5a har mindre benägenhet att sprida sig, visar ny forskning.

S K Azharuddin Sajid
S K Azharuddin Sajid är doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet. Den 10 oktober 2012 disputerade han på avhandlingen ”Role of Wnt5a in Prostate Cancer”.

Forskningen presenteras i en ny avhandling av S K Azharuddin Sajid, doktorand på avdelningen för urologisk cancerforskning i Malmö som är en del av Lunds universitets institution för kliniska vetenskaper i Malmö.

Den nya kunskapen kan bland annat komma till nytta vid prognosbedömning av prostatacancer. De metoder som används idag leder till en överbehandling av män eftersom det inte säkert går att bedöma om tumören är aggressiv eller ”snäll”.

– Vi kom fram till att risken för återfall efter prostatacanceroperation är minskad om tumörcellerna innehåller hög halt av proteinet Wnt5a. Därför är Wnt5a en tänkbar markör för hur aggressiv en prostatatumör är, förklarar S K Azharuddin Sajid.

Opererade män vid SUS i Malmö underlag

Studien bygger på vävnadsprover från drygt 500 män som opererats för prostatacancer vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Iakttagelsen är tydligast hos de män som hade mildare former av prostatacancer, alltså den kategori där problemet med överbehandling är störst.

– Våra laboratoriestudier har bekräftat att när prostatacancerceller inte kan upprätthålla produktionen av Wnt5a så är de mer benägna att sprida sig. Detta stämmer väl överens med en ökad risk för återfall efter prostataoperation, berättar Anders Bjartell, professor i urologi vid Skånes universitetssjukhus, som är handledare till S K Azharuddin Sajid.

Nu arbetar gruppen vidare för att ytterligare klarlägga eventuella samband vid mer aggressiva typer av prostatacancer. Eftersom dessa diagnoser är ovanligare behövs ett större patientunderlag än i de första studierna.

De nya rönen är resultatet av ett samarbete mellan två forskargrupper i Malmö med inriktning på urologisk cancerforskning (Anders Bjartell) respektive experimentell patologi (Tommy Andersson) och resultaten är i linje med vad som framkommit vid tidigare studier kring Wnt5a och bröstcancer. 

Anders Bjartell och Tommy Andersson
Anders Bjartell och Tommy Andersson har kombinerat kunskap från sina respektive forskningsområden i forskning kring prostatacancer. Det är viktigt med ett utbyte mellan patientnära, klinisk forskning och experimentella studier, menar de.

Kliniska prövningar på väg

Forskargruppen inom experimentell patologi har, under ledning av professor Tommy Andersson, forskat kring proteinet i mer än tio år med inriktning på bl.a. bröstcancer.  Det finns nu långt framskridna planer på att prova Wnt5a för behandling av cancer på patienter. Eftersom det inte är lämpligt att ge hela proteinet har forskargruppen utvecklat en liten peptid som är avsedd för behandling, Foxy5. Peptiden härmar egenskaperna hos Wnt5a och är en framtida läkemedelskandidat.

Forskarna anser nu att det är värt att prova om Foxy5 även går att använda för att behandla prostatacancer. I ett första steg måste en rad förberedande studier genomföras, och därefter kan det, beroende på resultaten, bli aktuellt med kliniska prövningar.

– Det är den omfattande forskning kring Wnt5a inom Tommy Anderssons grupp här i Malmö som har banat väg för studierna på prostatacancer. Det har varit spännande att tillsammans undersöka vilken roll Wnt5a har vid prostatacancer med tanke på att det har visat sig vara ett viktigt protein i andra cancersjukdomar. Projektet är ett bra exempel på vikten av att experimentell och patientnära forskning möts, säger Anders Bjartell.

Text: Björn Martinsson
Foto: Charlotte Carlberg Bärg och Björn Martinsson

Nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 16 oktober 2012