Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny kunskap om tumörcellers kromosomförändringar

2010-11-09

Det har gjorts nya framsteg på vägen mot att förstå uppkomsten av genetiska förändringar i tumörceller.

Den gängse teorin har varit att genetiska förändringar i tumörceller uppkommer i flera steg under mycket lång tid.

Men en aktuell studie gjord av forskare vid Lunds universitet visar att det inte alls behöver vara så, utan att cancerceller istället på en och samma gång kan ådra sig flera stora kromosomförändringar.

Genom att filma cancerceller under tillväxt upptäckte forskarna att tumörceller kan genomgå en speciell form av delning som inte ses i friska celler. Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Bakom studien står forskaren och läkaren David Gisselsson Nord och kollegor i hans forskargrupp.

Många tumörceller innehåller extra kopior av kromosomer

– Vi vet sedan länge att förändringar i enskilda cellers arvsmassa spelar roll för utvecklingen av tumörer. Men vi känner inte till mycket om hur de genetiska förändringarna i tumörcellerna egentligen uppkommer. Framförallt har det varit svårt att förstå varför många tumörceller innehåller extra kopior av en eller flera kromosomer, trots att detta är den vanligaste typen av kromosomavvikelse i cancerceller, säger David Gisselsson Nord.

Forskargruppens fynd innebär ny och viktig kunskap om hur sådana kromosomskador kan uppkomma. Genom att de kunnat filma cancerceller under tillväxt över en längre tid upptäckte de att tumörceller kan genomgå en speciell form av delning.

Delar sig i tre delar i stället för två

Normala celler delar sig i två motsatta riktningar och vi vet sedan tidigare att tumörceller ibland delar sig mot tre olika poler.

– Desto mer förvånande blev vi när vi såg att två av de tre polerna ofta smälte samman till en enda dottercell. Den dottercellen fick på så vis extra kopior av en eller flera kromosomer. När vi fortsatte att filma cellerna visade det sig att dessa kunde fortsätta att dela sig och på så vis gav upphov till nya cancerceller med en kromosomuppsättning som skilde sig från den ursprungliga cellen, säger David Gisselsson Nord.

– Dessa samtidiga stora kromosomförändringar kan vara en förklaring till varför även tumörer hos små barn, som ju inte har haft samma tid på sig att tillväxa, kan uppvisa omfattande förändringar i arvsmassan, fortsätter han.

Ny teknik för att filma levande celler

Studien, som har skett i nära samarbete med det nystartade Lundaföretaget PHI AB är utförd på celler från en typ av cancer som kallas Wilms tumör, en sjukdom som i regel drabbar barn i förskoleåldern.

Att man inte förrän nu kunnat genomföra en studie av denna typ beror på att det tidigare varit svårt filma levande celler i detalj under längre tid utan att exponera cellerna för skadligt fluorescensljus. Som ett alternativ använde nu forskarna sig av s.k. digital holografisk mikroskopi som gör det möjligt att med hög upplösning avbilda levande celler under mer än en vecka med minimal exponering för strålning.

Både forskargruppen i Lund och andra grupper har tidigare visat att en hög andel felaktiga celldelningar av den typ som de nu studerat är kopplad till högre risk för barn med Wilms tumör att avlida i sjukdomen.

– Nu kan vi lättare förstå varför det är på det viset, eftersom man tror att ansamlig av celler med sinsemellan olika arvsmassa inom en tumör gör att den svarar sämre på cellgiftsbehandling. Men detta är bara teorier än så länge, säger David Gisselsson Nord.

Förhoppningen är att denna typ av celldelning på något sätt kan användas som mål för cancerbehandling, men forskning är komplicerat och ännu återstår mycket.

– Just nu är det viktigaste att invänta att våra fynd bekräftas av andra studier, säger David Gisselsson Nord.

Text: KATRIN STÅHL

Pressmeddelande från Lunds universitet 9 november 2010