Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny avhandling kastar ljus på gravidas immunförsvar vid latent tuberkulos

2022-03-03
till höger i bild ser vi magen på en gravid afrikansk kvinna. Hon står med korsade armar över maken och är klädd i en brun-vit-blommig blus och bruna byxor. Till vänster i bild ses armen från en annan person som håller i en vit stålram, möjligen änden på en säng. Även denna person är mörkhyad.
Foto: iStock/beckyblanton

Graviditet kan medföra ökad risk för att bli sjuk i tuberkulos (tbc). Särskilt för kvinnor som bär på tbc-bakterier och därmed har latent, eller vilande, tbc. Dagens diagnostiska tekniker har svårt att upptäcka latent tbc, särskilt när en individs immunförsvar är förändrat som exempelvis vid graviditet. Dessutom är det okänt hur immunförsvarets egen kontroll av latent tbc påverkas under en graviditet. I sin avhandling presenterar doktoranden Fregenet Tesfaye förslag på nya biomarkörer för förbättrad diagnostik av latent tbc hos gravida kvinnor. Resultaten tyder även på att balansen mellan immunförsvaret och vilande tbc-bakterier rubbas under senare delen av graviditeten.

Personer med immunbrist, som exempelvis till följd av en hivinfektion, har ökad risk för att aktivera latent tbc. Men även graviditet kan utgöra en riskfaktor beroende på de fysiologiska förändringar som sker i immunförsvaret vid en graviditet för att förhindra avstötning av fostret. Latent tbc under en graviditet kan därför leda till en utveckling av aktiv tbc, fast hur och när latent tbc aktiveras under graviditeten är ännu inte kartlagt.

Ungefär en fjärdedel av världens befolkning bedöms bära på latent tbc. Vilande tbc-bakterier kan i vissa fall överleva i kroppen under en persons hela livstid, men endast fem till tio procent av de som bär på latent tbc utvecklar någon gång i livet aktiv tbc. Etiopien är ett av världens länder med högst förekomst av tbc som orsakar mer än 30 000 dödsfall per år i landet och 1,5 miljoner i världen. Utan behandling dör cirka en tredjedel av de som insjuknar i aktiv tbc.

I sitt avhandlingsarbete har Fregenet Tesfaye undersökt förändringar i immunförsvaret över tid hos gravida friska kvinnor med latent tbc. Hon har även utvärderat hur väl olika tester och markörer kan diagnosticera latent tbc hos gravida kvinnor med och utan samtidig hivinfektion.

Forskarna rekryterade 2 093 gravida kvinnor från folkhälsoinrättningar i staden Adama i Etiopien och samlade in blodprover vid olika tidpunkter under kvinnornas graviditet och efter förlossning. De mätte halter i blodprover av flera olika signalsubstanser som styr immunförsvaret, bland annat interferon-gamma (IFN-g) som är en typ av signalmolekyl/protein kroppen producerar för att bekämpa virus och bakterier.

Fregenet Tesfay är läkare i Etiopien som i sin avhandling har studerat nya sätt att upptäcka och behandla latent tbc hos gravida kvinnor i Adamaprovinsen. Foto: Privat

– Vi fann tecken till begynnande aktivering av latent tbc under senare delen av graviditeten. Däremot ledde det inte till utveckling av aktiv tbc hos de kvinnor som undersöktes. Vi tolkar dessa resultat som att immunförsvaret mot tbc rubbas under graviditeten, men att immunförsvaret hos de flesta friska kvinnor lyckas återfå kontrollen av tbc-infektionen, säger Fregenet Tesfaye, som nu lägger fram sin avhandling ”Immunological aspects of latent tuberculosis infection during pregnancy”.

Nya biomarkörer för diagnostik av latent tbc

För att diagnosticera tbc används immunologiska metoder, PPD och IGRA. Inga av dagens tekniker kan direkt påvisa tbc-bakterier vid latent infektion, och kan på så vis inte skilja på aktiv eller latent tbc. PPD är ett tuberkulin-test som mäter en fördröjd överkänslighetsreaktion på huden. IGRA är ett blodbaserat test med något högre tillförlitlighet än PPD, men mäter endast en av alla de signalsubstanser som immunförsvaret utsöndrar (IFN-γ). Förmågan att producera IFN-γ kan vara nedsatt när en person har nedsatt immunförsvar, som vid hiv. Dock vet man ännu inte i vilken omfattning graviditet påverkar prestandan för tester för latent tbc.

Forskarna vidareutvecklade därför befintliga IGRA-tester genom att addera åtta alternativa cytokinmarkörer för att karakterisera immunsvar hos kvinnor med gränsvärden för IFN-γ, som hjälp för att avgöra om dessa kvinnor hade latent tbc eller inte.

– Vi fann att tre signalsubstanser, interferon-gamma-inducerbart protein 10 (IP-10), monocyt kemoattraherande protein-2 (MCP-2) och interleukin-1-receptorantagonist (IL-1ra) kunde särskilja kvinnor med gränsvärdesresultat i IGRA-testet och kvinnor utan tecken till latent tbc. Metoden fungerade både hos kvinnor med hiv och för hiv-negativa kvinnor. Med en kombination av dessa tre markörer bedömdes 42 procent av kvinnor med gränsvärdesresultat ha latent tbc.

Etiopien – ett land hårt drabbat av tbc

Forskarna fann att en tredjedel av etiopiska gravida kvinnor har latent tbc. Samtidig hivinfektion ökar risken för att utveckla aktiv tbc. Betydelsen av tbc hos kvinnor illustreras av att tbc är en av de ledande orsakerna till mödradödlighet i världen idag, och kan dessutom leda till olika graviditetskomplikationer.

– Varje tuberkulosfall innebär stort mänskligt lidande. Trots att det finns botande behandling för tbc blir många personer i låginkomstländer som Etiopien inte diagnosticerade, vilket bidrar till den fortsatt höga dödligheten vid tbc. Sjukdomen orsakar också stora kostnader för de drabbade individerna, som ofta redan lever under utsatta förhållanden, för familjerna och för samhället i stort.

Behövs mer tillgänglig och tillförlitlig testning

Fregenet Tesfaye menar att resultaten ger ny kunskap om hur kroppens immunsvar mot tbc förändras över tid hos gravida kvinnor, ett område som behöver undersökas vidare för att optimera strategier för att bättre bekämpa tbc hos kvinnor i fertil ålder, varav de flesta lever i låginkomstländer som Etiopien.

– Vi är övertygade om att de tbc-specifika biomarkörerna vi identifierat även kan användas för att förbättra diagnosen av latent tbc under graviditet, särskilt hos gravida kvinnor som har hiv, säger Fregenet Tesfaye.

Till avhandlingen: ”Immunological aspects of latent tuberculosis infection during pregnancy

Text: TOVE GILVAD

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet