Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Multisjuklighet i hälso- och sjukvården

2019-10-28
Illustration: iStock.com/GuzaliiaFilimonova

Anders Halling installerades som professor i allmänmedicin vid Lunds universitet den 18 oktober 2019. Här berättar han själv om sin forskning.

Som distriktsläkare möter man patienter i olika åldrar med olika grader av sjukdom. Jag såg att många äldre behöll sin hälsa långt upp i åldern, medan andra hade både en och flera kroniska sjukdomar. Multisjuklighet och därmed kopplade problem var tidigare ett relativt okänt begrepp och nästan all vård utgick från enskilda sjukdomar. Mitt forskningsintresse har varit förekomst och prognos av kronisk sjukdom och multisjuklighet hos äldre patienter, och hur man med mått på multisjuklighet och data från stora elektroniska sjukvårdsdatabaser kan studera kostnader, sjukvårdsbehov och läkemedelsbehandling.

Min forskargrupp fann att sjukvårdsbehov och behov av läkemedel var starkt kopplade till graden av multisjuklighet. Detta mått på patientens behov används nu inom primärvården för ekonomisk ersättning till vårdgivaren. I Danmark arbetade jag med projekt om förebyggande behandling och prognos vid lungsjukdomen KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) kopplat till registrering i medicinska kvalitetsdatabaser och användning av insamlad kunskap från medicinska databaser i det direkta arbetet med patienter. Detta gav parallellt förbättrade forskningsmöjligheter samtidigt som det gav bättre kvalitet i det direkta patientarbetet.

Förändringarna i befolkningen med fler äldre med multisjuklighet ger nya utmaningar. Erfarenheten från mitt forskningsarbete, med data från medicinska databaser och mått på multisjuklighet som enkelt presenteras vid patientbesöket, förbättrar underlaget för de beslut som fattas om patienters behandling, patientens förståelse/medverkan och behovet av uppföljning. Denna kunskap, som redan finns insamlad, kan användas tillsammans med ny teknik, som t.ex. mobila lösningar, tillsammans med lättillgängliga kunskapsresurser om den bästa behandlingen för den enskilda patienten.

Text: ANDERS HALLING, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 18 oktober 2019”, framtagen av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.