Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mot bättre terapier för Parkinsons sjukdom

2014-12-12

Per Odin installerades som professor vid Lunds universitet 7 november 2014, och skriver här själv kort om sin forskning:

Nerve Cell Pulse

Mitt forskningsintresse har alltsedan slutet av 80-talet kretsat kring Parkinsons sjukdom. Detta är en kroniskt fortskridande sjukdom som kännetecknas av långsammare rörelser, stelhet, darrningar och balansproblem. Det finns cirka 22 000 Parkinsonpatienter i Sverige. Medelinsjuknandeålder är 65 år.

Tyngdpunkten i min forskning ligger på utvärdering och förbättring av de avancerade behandlingarna av Parkinson samt på utveckling av nya behandlingar. Min forskargrupp arbetar med s.k. apomorfinpumpar, där läkemedlet apomorfin injiceras i underhuden med hjälp av en bärbar pump. Vi arbetar även med s.k. Duodopa, där Levodopa, ett förstadium till dopamin, sprutas in i tunntarmen med en pump.

Båda dessa behandlingar kan ge avsevärt bättre effekt än traditionell behandling med tabletter. Vi arbetar också med tillväxtfaktorer (proteiner som stimulerar tillväxt och aktivitet i kroppen) som ett möjligt medel att bromsa sjukdomen.

Redan på 90-talet beskrev vi hur en sådan tillväxtfaktor PDGF (Platelet Derived Growth Factor) har effekter i nervsystemet, och nu deltar vi i kliniska studier där PDGF pumpas in i hjärnan hos Parkinsonpatienter.

Jag är också involverad i försök med transplantation av dopaminceller från foster till Parkinsonsjuka i ett försök att reparera de skador som sjukdomen orsakat. Målet är att sätta upp en stamcells-baserad behandling. Förutom rörelsesvårigheter får patienterna också en rad icke-motoriska symtom, t.ex. depression, demens, psykos, sömnstörning, urologiska problem, smärta och mycket annat. Dessa symtom har stor inverkan på patientens livskvalitet. Vi utvecklar metoder för att bättre kunna upptäcka, mäta och behandla dessa symtom.

En ny projektinriktning för oss är att bättre kartlägga de allra svårast Parkinsonsjuka. Dessa patienter är ofta bortglömda eftersom de utesluts från kliniska studier och inte har kraft att komma in till specialistmottagningarna. Målet är att förbättra omhändertagandet av denna hårt drabbade grupp.

Text: PER ODIN

PROFESSOR I KLINISK NEUROVETENSKAP, LUNDS UNIVERSITET

Från broschyren ”Professorsinstallation 7 november 2014″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.