Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Minoritet av tumörceller påverkar tumörens tillväxt och spridning

2016-02-05

Ny forskning visar att det är en liten minoritet av tumörcellerna hos neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln som bidrar till hela tumörens tillväxt och spridning. Fynden är av grundläggande biologisk betydelse för förståelse av cancercellers olika funktioner.

Cancer uppstår till följd av mutationer och andra genetiska förändringar som stänger av de kontrollsystem för tillväxt som normalt finns i våra celler. Tidigare har man trott att alla cancerceller i en tumör har samma potential att växa och sprida sig. Nyare studier visar dock att tumörer består av flera sorters cancerceller med olika genetiska förändringar.

Kristian Pietras, professor i molekylär medicin med inriktning mot tumörstromats biologi
Kristian Pietras. Foto: Kennet Ruona

– Att det finns så många olika typer av celler inom en och samma tumör skulle kunna förklara varför bara vissa cancerceller har förmågan att sprida sig och varför en del patienter får återfall i sin tumörsjukdom trots att de genomgått omfattande behandling, förklarar Kristian Pietras, professor på Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet.

Få celler styr över tumörens tillväxt

Neuroendokrina tumörer, NET, är ett samlingsnamn för en typ av hormonproducerande tumörer. I studien visade forskargruppen att hos neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln, fanns en liten minoritet av tumörceller som bidrog betydande till hela tumörens tillväxt.

eliane_cortez_medium
Eliane Cortez. Foto: Matteo Bocca

– De här tumörcellerna står för mindre än en procent av alla cellerna i tumören, men är ändå de som i huvudsak styr över att tumören växer och kan sprida sig, säger Eliane Cortez, doktorand Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet och förste författare till studien.

Från tumörens blodkärl utsöndras ett protein (PDGFD) som skickar signaler till en receptor (PDGFRβ) som finns på ytan av en liten andel av tumörcellerna. Denna minoritet av cancerceller utsöndrar i sin tur tillväxtfaktorer till övriga celler i tumören, vilket gör att hela tumören växer. I djurförsök med möss har forskarna slagit ut PDGFD och då blev följden att hela tumörens tillväxt avstannade dramatiskt, trots att åtgärden bara hade direkt påverkan på en mycket liten andel av tumörcellerna. PDGFD-signalering genom PDGFRβ har tidigare beskrivits i andra typer av vävnader och tumörer men aldrig i den här varianten av cancer.

Av grundläggande biologisk betydelse

– Det är också mycket intressant att vi fann att tidiga metastaser innehöll nästan uteslutande cancerceller med PDGFRβ på ytan, vilket tyder på att denna cell är viktig för att förbereda och stimulera spridning av tumörceller till nya organ, förklarar Eliane Cortez.

Fyndet är av grundläggande biologisk betydelse, eftersom det ökar förståelsen för hur en tumör är uppbyggd av olika sorters cancerceller med olika funktioner. För att förstå hur aggressiv en tumör är så är det viktigt att noggrant beskriva en tumörs uppbyggnad, då även mindre populationer av tumörceller kan ha stor påverkan på hela tumörens tillväxt.

– Vi har även studerat förekomsten av de här tumörcellerna som styr tillväxten hos människor, men nästa steg är att än mer systematiskt och i större studier undersöka cellerna och se hur de svarar på behandling, avslutar Kristian Pietras.

Text: ÅSA HANSDOTTER 

Illustration cancercell: Colourbox