Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Miljözoner skulle kunna rädda liv

2022-09-06
Tecknad bild av en stads skyline. Från bostadshusen finns pratbubblor som säger "host"
En miljözon i Malmö skulle kunna rädda upp till 26 liv varje år, enligt en studie publicerad av forskare vid Arbete- och miljömedicin. Illustration: Catrin Jakobsson, Lunds universitet

Luftföroreningar är en av de främsta orsakerna till sjuklighet och för tidig död över hela världen. I en forskningsstudie från Lunds universitet på uppdrag av miljöförvaltningen i Malmö, gjordes en hälsokonsekvensanalys för att uppskatta hälsoeffekterna av en hypotetisk miljözon i Malmö.

Miljözoner, eller lågutsläppszoner, är områden där de mest förorenande fordonen regleras. Vanligtvis innebär det att fordon med utsläpp över ett visst gränsvärde inte får köra i området.

Porträttbild Anna Oudin
Anna Oudin, docent i epidemiologi och forskare vid Arbets- och miljömedicin.

­– Miljözoner finns på olika nivåer där vi har räknat på  klass två, där man begränsar vilken typ av bilar som får köra i staden. Bilar registrerade efter 2015 klassas som euro 6 – vilket innebär att de har mindre utsläpp av kvävedioxiden än bilar med en lägre euroklassning, säger Anna Oudin, forskare på Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Om alla bilar i Malmö skulle klassas som euro 6 och därmed klarar miljözon två, skulle i genomsnitt kvävedioxiden minska med 13,4 procent. Detta skulle på befolkningsnivå kunna förhindra mellan 9–26 dödsfall årligen. Enligt studiens beräkningar skulle 12 sjukhusinläggningar av luftvägssjukdomar, 8 fall av astma hos barn och 9 fall av högt blodtryck under graviditeten kunna undvikas årligen i Malmö.

Gränsvärdena en kompromiss

Även om Malmö klarar de flesta av EU’s luftkvalitetsnormer, är gränsvärdena en kompromiss mellan Världshälsoorganisationen, WHO’s riktlinjer och EU’s värden. Gränsvärden ska ge EU-medborgarna skydd mot höga nivåer av luftföroreningar, men enligt Anna Oudin utgör de ingen säker nivå. Hon menar att inget tyder på att hälsoeffekter försvinner bara för att exponeringsnivåerna ligger under gränsvärdet utan tvärtom – det finns negativa effekter även på nivåer som ligger under EU’s värde. Bara i Sverige dör flera tusen personer i förtid till följd av luftföroreningar.

– WHO har nu gått ut med nya, mycket lägre, riktlinjer och det pågår även ett arbete inom EU att sänka sina värden.  Normerna för luftkvalitet speglar inte vad som är bra ur en hälsosynpunkt. Den här studiens resultat tyder på att genom att införa en miljözon klass två i Malmö, skulle skulle hälsan i staden förbättras avsevärt, avslutar Anna Oudin.

Länk till den vetenskapliga artikelEstimated public health benefits of a low-emission zone in malmö, Sweden

Text: ÅSA HANSDOTTER

Artikeln är tidigare publicerad av Lunds universitet