Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mer ansiktssmärta bland folket – och kvinnor drabbas hårdast

2020-04-08

Allt fler rapporterar smärta i ansiktet. Bara ett fåtal av de drabbade tillfrisknar helt från sina besvär. Det visar en ny rapport från ett samarbetsprojekt med forskare från Malmö Universitet i samarbete med forskare i Umeå, Amsterdam och Newcastle. Det är främst kvinnor som drabbas av smärtan, och klyftan mellan könen verkar öka.

Professor Birgitta Häggman-Henrikson vid fakulteten för Odontologi vid Malmö Universitet.

–  Det är vanligt att smärtpatienterna tappas bort i vården, säger Professor Birgitta Häggman-Henrikson vid fakulteten för Odontologi vid Malmö Universitet.

Smärta i ansiktet innebär ofta en svår påfrestning för individen och medför även samhällskostnader för vård och sjukskrivningar. I studien har alla som besökt Folktandvården i Västerbotten 2010 – 2017 besvarat frågor om smärta i ansiktet. Studien visar att förekomsten av smärta ökar i hela befolkningen, men allra störst är ökningen bland kvinnor. Dubbelt så många kvinnor som män lider av smärta i ansiktet.

En av fem får långvarig smärta

Besvären är  ofta relaterade till smärta i käkmuskulatur eller käkleder, och en av fem som drabbats utvecklade ett långvarigt smärttillstånd. Av dessa var det bara 14 procent som sedan tillfrisknade. Bland dem med långvarig smärta finns ofta en tydlig samsjuklighet med stress, depression och smärta i andra delar av kroppen, utan att man kan avgöra vad som är orsak eller verkan.

Resultaten visar både på vikten av att identifiera individer som kan behöva hjälp och att det behövs riktlinjer för hur sjukvård och tandvård bäst ska ta hand om dessa patienter så att de inte hamnar i en ond cirkel av smärta och spänningstillstånd. Här kan kartläggning i samband med besök hos tandvården vara en bra början.

Fler artiklar om käksmärta

Unik studie

– Det unika med studien är att man har följt ett stort antal patienter under flera års tid vilket har möjliggjorts av de register som finns tillgängliga i Västerbotten. Vi hoppas kunna starta liknande register här i Region Skåne, säger Birgitta Häggman-Henrikson.

Totalt 180 000 patientundersökningar

Totalt 180 000 patientundersökningar har ingått i underlaget. Studien är en del i ett större projekt med syfte att förbättra omhändertagandet för patienter med långvarig smärta och käkfunktionsstörning i tandvården och är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Pain. Studien ingår i avhandlingsarbetet för doktorand Aurelia Ilgunas vid Malmö och Umeå universitet som i sina fortsatta studier undersöker vilka svårigheter som behandlande tandläkare upplever i omhändertagandet av dessa smärtpatienter.

Vetenskaplig artikel: Increasing gender differences in the prevalence and chronification of orofacial pain in the population

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet