Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mer än var tredje kvinna har utsatts för sexuellt tvång

2014-02-10

I en ny enkätstudie från Lunds universitet uppgav mer än var tredje kvinna i åldern 18-29 år att de någon gång blivit utsatt för en sexuell handling mot sin vilja. Studien visar också att de utsatta personerna mådde betydligt sämre än andra unga.

Hittills har få studier genomförts i Sverige som visar i vilken grad ungdomar och unga vuxna utsatts för sexuella handlingar mot sin egen vilja.

De nu aktuella resultaten är en del av en enkätstudie som skickades till 7 000 ungdomar och unga vuxna i åldern 18-29 år i Skåne. Svarsfrekvensen var 45 procent. 36 procent av kvinnorna som besvarade enkäten rapporterade att de hade erfarenhet av att ha blivit utsatt för en sexuell handling mot sin egen vilja. Motsvarande siffra bland män i samma åldersgrupp var drygt 17 procent.

Skuldbelägger sig själva

– Det är höga siffror men jag är inte helt förvånad då vi vet att unga är utsatta och att de oftast väljer att inte anmäla. En anledning är att de ofta skuldbelägger sig själva och inte känner att de har stöd från samhället. Vår kunskap kring unga och sexuellt tvång i Sverige är begränsad och behöver förstärkas, säger Anette Agardh som är ansvarig för studien och forskare vid Lunds universitet.

Studien visar också att de kvinnor och män som hade erfarenhet av sexuellt tvång mådde betydligt sämre än andra unga, kände sig mer stressade, och tog också större sexuella risker. Enkätdeltagarna fick i studien besvara frågor kring känslor och erfarenheter under de senaste 30 dagarna. Det visade sig då att deltagarna i denna grupp betydligt oftare hade upplevt exempelvis:

  • Perioder av skräck eller panik
  • Känslor av värdelöshet
  • Förlust av sexuellt intresse eller njutning
  • Känslor av hopplöshet inför framtiden
  • Känslor av rädsla
  • Sömnsvårigheter
  •  Självmordstankar

– På grund av frågans angelägenhet och aktualitet väljer vi att gå ut med resultaten kring sexuellt tvång redan nu även om rapporten inte är klar, säger Anette Agardh.

– Vi kommer att fortsätta att analysera resultaten och vi har även sökt medel för att genomföra studier med unga för att öka förståelse och kunskap kring den gråzon som idag råder. Vi kommer i dialog med Folkhälsomyndigheten, Region Skåne, Malmö stad och övriga kommuner diskutera hur vi bäst kan använda denna kunskap i planeringen av åtgärder i det förebyggande arbetet.

Text: BJÖRN MARTINSSON 

Artiklen är tidigare publicerad av Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, 4 februari 2014