Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Medelålderns sexliv undersökt

2018-12-14

 

Genrebild: iStock/Wavebreakmedia

En studie över 35-55-åringars sexualliv i Skåne visar på tydliga könsskillnader gällande att få orgasm, samkönade fantasier, otrohet, hur internet används med mera. Medelålders personers syn på sitt sexualliv undersöks sällan och på det sättet är studien unik.

– Ändå ska man vara försiktig att dra några generella slutsatser då svarsfrekvensen är låg, säger professor Lotta Löfgren-Mårtenson.

Den senaste stora nationella sexualvaneundersökningen i Sverige genomfördes 1996. Nu är en ny undersökning på gång som görs av Folkhälsomyndigheten.  I väntan på den har forskare inom sexologi på Malmö universitet gjort en pilotstudie av skåningars sexualvanor och syn på sexualitet. Ca 500 slumpmässigt utvalda skåningar fick en enkät varav en femtedel svarade – ungefär lika många kvinnor som män.

Samhället med som tredje part

Lotta Löfgren-Mårtenson. Foto: Pia Nordlander

—Sex är inte bara en privatsak utan samhället finns med som tredje part, säger Lotta Löfgren Mårtenson. Det handlar om lagstiftning, exempelvis den nyligen införda samtyckeslagen, barnäktenskap, tillgång på preventivmedel, internets intåg med möjligheter och faror, ett alltmer mångkulturellt samhälle med motstridiga normer rörande sexualitet m.m. Vi behöver helt enkelt en uppdaterad kunskap.

De som svarade på enkäten visade sig vara en relativt homogen grupp. Nästan alla var födda i Sverige och många hade relativt hög utbildning och nästan åtta av tio levde i fasta heterosexuella relationer och många med barn. En definierade sig som homosexuell och ingen som bi-, trans- eller queerperson.

—Det vanligaste var fyra sexpartners i sina liv, men här fanns självfallet stora variationer. I sin fasta relation hade de haft sex fyra gånger i månaden och de flesta sa att de var nöjda med sitt sexliv. Här finns en tydlig krock med den mediala bilden som ofta ger en helt annan beskrivning av människors utsvävande sexualliv.

Studien visar tydliga könsmässiga skillnader

Fyra av tio män och två av tio kvinnor säger att de haft tillfälligt sex utanför den fasta relationen. Det är fler i den äldre gruppen 46-55 år som haft sex utanför sin fasta relation, jämfört med den yngre 35-45 år.
Sju av tio män säger att de alltid får orgasm men bara drygt tre av tio kvinnor. Här finns alltså ett tydligt ”orgasmgap.”
Närmare sju av tio kvinnor säger att de inte gör något på internet som har med sex att göra men bara drygt två av tio män.  Männen använder internet framförallt för att titta på sexuella bilder.

—Något som sticker ut är att 12 kvinnor och en man uppger att de haft sex mot sin vilja, säger Lotta Löfgren-Mårtenson. En relativt hög andel, men det är svårt att uttala sig om detta generellt med så låg svarsfrekvens.

Drygt sex av tio män säger att de ofta känt sexuell lust senaste året men bara drygt tre av tio kvinnor.
Närmare hälften av kvinnorna uppger att de upplevt sexuella fantasier om män oftast men ibland om kvinnor. Bland männen har enbart en bråkdel samkönade fantasier. Attraktionen och fantasierna omsattes dock inte i sexuella handlingar för kvinnorna.

Könskonservativt

—Trots att vi lever i en helt annan tid än för 20 år sedan så lever alltså ”medelsvensson” relativt könskonservativt enligt det relativt begränsade underlaget, säger Lotta Löfgren-Mårtenson.

—Vi vet väldigt lite om långa heterosexuella relationer vilket är viktigt ur en folkhälsosynpunkt. Studien reser en mängd nya frågor som vi behöver få mer kunskap om.

Text: HELENA SMITT

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet


 

Missa inte vår tematidning: Det sexuella livet