Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Med åldern minskar sambandet mellan förhöjt blodsocker och hjärt-kärlsjukdom

2012-04-27

Att ha förhöjt blodsocker och befinna sig i förstadium till diabetes innebär ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Men riskökningen är mer måttlig bland äldre än hos medelålders, visar ny forskning från Lunds universitet.

Att både förstadium till diabetes och konstaterad diabetes ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar är känt. De nya resultaten visar dock att riskökningen verkar avta med åldern, inte bara hos dem med diabetes vilket tidigare forskning antytt, utan också bland dem som befinner sig i förstadium till sjukdomen.

– Vill vi öka förståelsen för sambanden mellan hjärt-kärlsjukdomar och diabetes är det viktigt att även forska kring dem som ännu inte utvecklat diabetes men som har förhöjd sockernivå. Hela blodsockerspektrat är intressant att studera närmare, säger Margrét Leósdóttir, forskare vid Lunds universitet och kardiolog vid Skånes universitetssjukhus.

Hjärtat åldras i förtid

Det var relativt sett fler med blodsockerrubbningar i gruppen medelålders (50-69 år) som drabbades av hjärtinfarkt och stroke, än i gruppen äldre (70 år och uppåt) vid en jämförelse med dem som har normalt blodsocker.

– En tänkbar orsak är att hjärtat åldras tidigare bland dem med förstadium till diabetes och utvecklad diabetes än hos friska. Man har hos medelålders diabetiker konstaterat att hjärtats muskulatur stelnar och att hjärtats funktion försämras 10-20 år i förtid. Detta kan vara mer kritiskt för medelålders än för äldre, bl.a. eftersom vi sedan tidigare vet att kroppen tycks vara mer tolerant mot höga blodsockernivåer och diabetes när man blir äldre, säger Margrét Leósdóttir.

Äldre med förhöjt blodsocker eller utvecklad diabetes har dock en ökad ansamling av andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, understryker Margrét Leósdóttir. Hit hör högt blodtryck och fetma. De uppvisar även sämre självskattad hälsa än personer med normalt blodsocker, det sistnämnda mer uttalat bland kvinnor. Det är därför viktigt med fortsatt fokus på äldre i forskningen, anser hon.

Studier från Skåne och Island

Det har tidigare varit sparsamt med fördjupad forskning kring riskerna för hjärt-kärlsjukdomar bland äldre med förhöjt blodsocker eller diabetes. Det beror bl.a. på att det finns få studier som kan ligga till grund för forskningen. I detta fall utgörs underlaget av två befolkningsstudier, från Malmö och Reykjavik, där ca 18 000 personer respektive ca 6 000 har personer deltagit.

Deltagarna har besvarat detaljerade frågeformulär, och bl.a. har deras vikt, längd, puls och blodtryck kontrollerats. En del av deltagarna har också undersökts med ultraljud och ett speciellt test som mäter belastningen på hjärtat (Nt-proBNP).

Text: BJÖRN MARTINSSON

Nyhet från Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, 23 april 2012