Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Många migranter upplever stress

2017-05-16

En ny studie visar att många migranter i Malmö upplever stress på grund av sin livssituation.

– Orsakerna bakom är bland annat arbetslöshet, socioekonomiska problem och otrygghet, säger Margareta Rämgård, lektor vid Malmö högskola.

Foto: Colourbox

Fynden stöds av resultaten i ett stort forskningsprojekt som kartlagt nyanländas hälsa. Tillsammans med Malmö stad, Region Skåne, Rädda barnen och tandhälsoföretag har forskare vid Malmö högskola frågat migranter i ett utsatt bostadsområde i Malmö hur de upplever sin hälsa.

– Vår studie visar att många migranter upplever stress. Stressen yttrar sig ofta psykosomatiskt i form av migrän och smärta, men också i form av sömnbesvär, kognitiva problem och social isolering, säger Margareta Rämgård. Detta leder i sin tur till besvär som kan relateras till folksjukdomar och försämrad tandhälsa.

Orsakerna till stressen går att finna i migranternas livssituation. Arbetslösheten är stor och socioekonomiska problem vanliga. Många upplever också oro i bostadsområdet, vilket skapar otrygghet.

Ond spiral

– Att inte förstå hur samhället och de olika myndigheterna fungerar skapar stress. Vi ser också att många avbryter studier och arbete på grund av sömnsvårigheter, vilket kan leda till en ond spiral där personen isolerar sig och stressen ökar.

Fynden stöds av resultat i ett stort forskningsprojekt som visar att hälsan hos en tredjedel av de nyanlända försämras efter att de har kommit till Sverige. Den försämrade hälsan handlar bland annat om dålig psykisk hälsa, trångboddhet och osäker boendesituation, låg tillit och lågt förtroende för samhällsinstitutioner såsom sjukvården och tolkar.

Margareta Rämgård är trots de nedslående resultaten optimistisk.

– Det finns ett starkt socialt engagemang i området som vi bör ta tillvara. Genom att skapa aktiviteter och hälsofrämjande åtgärder, tillsammans med medborgare och representanter från olika samhällssektorer, kan vi vända utvecklingen, menar hon.

Text: CHARLOTTE LÖNDAHL BECHMANN