Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Läkemedels- behandling av äldre kräver särskild omsorg

2012-11-21
omsorg om äldre
Foto: Colourbox

Vissa äldre patienter har mycket dålig kunskap om eventuella biverkningar av sina mediciner och hur olika läkemedel påverkar varandra när man tar flera samtidigt.

Rönen gäller multisjuka äldre patienter i eget boende. Det visade sig också att patienter tillhörande denna grupp och som tog fem eller fler läkemedel hade betydligt lägre kunskap om anledningen till behandlingen än de som tog färre mediciner.

Resultaten presenteras i en ny avhandling från Sara Modig, vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet. Avhandlingens olika studier belyser läkemedelsbehandling av äldre i primärvården, och vilken kvalitet den håller.

Äldre personer löper högre risk än andra att råka ut för negativa effekter av läkemedel främst pga. minskade marginaler i åldrade organ men också pga. att de ofta använder många mediciner samtidigt.

I en av de andra studierna undersöktes äldre patienters (>65 år) erfarenheter av information om förskrivna läkemedel. Det visade att de känner sig trygga och nöjda om vissa förutsättningar uppfylls. Hit hör t.ex. stort förtroende för sin doktor, tillit till medicineringen samt kännedom om hur man skaffar sig kunskap om sina mediciner. Missnöje och otrygghet förknippades bl.a. med dålig tillgänglighet till sin doktor och alltför sparsam information.

I en annan studie undersöktes om allmänläkare var observanta på att vid behov njurfunktionsanpassa läkemedelsförskrivningen, och medvetenheten om detta visade sig vara god.

Text: BJÖRN MARTINSSON