Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kurs i gruppledarskap värdefullt för BHV-sjuksköterskor

2016-11-08

Mom and Dad with hands on the baby_dreamstime_7349395

Åsa Lefèvre, sjuksköterska och forskare inom omvårdnad, kan i sina avhandlingsstudier visa att BHV-sjuksköterskor som leder föräldragrupper gynnas av en kurs i gruppledarskap. Studierna grundar i sig i en inledande undersökning som visade ett behov av just förstärkt ledarskap.

Ungefär ett halvt år efter det sista kurstillfället fick de cirka 50 deltagande BHV-sjuksköterskorna (BHV står för barnhälsovård) rapportera om kursen gjort skillnad i deras arbete och i så fall på vilket sätt. BHV-sjuksköterskorna rapporterade att de kände sig stärkta i sin ledarskapsroll. Det framkom i intervjuerna att det hade skett en positiv förändring i såväl planering som genomförande och utvärdering av föräldragruppsstödet.

Gemensamt för BHV-sjuksköterskorna var även att de upplevde att de fick en bättre och i många fall ökad interaktion med föräldrarna. Arbetet kändes också roligare och mer betydelsefullt, vilket genererade att de ville lägga mer tid på arbetet kring föräldragrupperna.

Läs hela artikeln om forskningen på Medicinska fakultetens hemsida.