Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kunskapscentrum skapar nätverk för bättre demensvård

2011-02-04

Likvärdig utredning och behandling för alla patienter med demenssjukdomar inom regionen. Det är ett av målen för det nystartade Kunskapscentrum Demenssjukdomar.

Varje år diagnostiseras cirka 3 300 nya patienter med demenssjukdomar inom regionen. Det totala antalet patienter i Skåne uppskattas till cirka 25 000, en siffra som förväntas stiga med tanke på att befolkningen blir allt äldre. En övervägande del av patienterna vårdas på kommunala och privata vårdboenden inom vård och omsorg, samtidigt som specialisterna inom demenssjukvård finns på regionens minnesmottagningar.

– Kunskapen om demenssjukdomar kommer från väldigt många olika håll. Den kunskapen ska hällas ned i en tratt och sedan via Kunskapscentrum förmedlas ut i regionen, säger Lennart Minthon, professor och klinikchef vid Neuropsykiatriska kliniken i Malmö och ansvarig för Kunskapscentrum.

Kunskapen sprids med hjälp av nätverk som organiseras på tre olika nivåer: specialist-, primärvårds- och vård och omsorgsnivå. Kontakten mellan de tre olika nivåerna kommer att ske via representanter som deltar på flera nivåer. En representant från primärvårdsgruppen deltar exempelvis i styrgruppen på specialistnivå.

De tre nivåerna kommer att fokusera på olika saker.

– På specialistnivå kommer vi bland annat att titta på våra utredningar och behandlingsförslag. Kan vi bygga något som gör att alla patienter som kommer till specialist- och primärvården får en likvärdig utredning, behandling och uppföljning?

Sjuksköterskan Eva Granvik ska vara en förbindelselänk mellan primärvården och vård och omsorg. Hon menar att huvuduppdraget för Kunskapscentrum är att implementera de nationella riktlinjerna för demensvård som presenterades av Socialstyrelsen förra våren.

– Min utmaning ligger i att nå ut till vårdbiträdet Stina som jobbar på ett demensboende i Höör, säger hon.

Den 11 februari genomfördes en informationsdag som riktar sig till socialchefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och demenssjuksköterskor i Skåne. Intresset visade sig vara så stort att en andra dag i slutet av mars redan är planerad.

– Efter tre veckor var alla platser upptagna och det är jätteskoj, säger Eva Granvik som menar att dagen också ger henne möjlighet att få reda på vilka förväntningar det finns på Kunskapscentrum.

– Vårt uppdrag är också att göra skräddarsydda utbildningar och behoven ser säkert olika ut i olika kommuner. Vi måste inventera behoven och den här dagen ger oss möjlighet att göra det.

Kunskapscentrum kommer också att samarbeta med patientorganisationerna, exempelvis Alzhiemerföreningen och arrangera regelbundna möten.

Lennart Minthon är nöjd med den position som vården av patienter med demenssjukdom har i Region Skåne och som Kunskapscentrum är ett uttryck för.

– Politikerna har lyft upp den här frågan högt på agendan och det tycker jag är berömvärt, säger han.

Text: Set Mattsson

Artikeln är tidigare publicerad i HHLK News, från Divisionen för hjärna, hjärta, lungor och kärl vid Skånes universitetssjukhus, 4 februari 2011.