Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kunskap saknas inom akut- sjukvården för äldre

2012-09-18

Äldre har låg prioritet inom akutsjukvården och det saknas kunskap om äldres behov och speciella förutsättningar. Det menar Anna Kristensson Ekwall, sjuksköterska och universitetslektor på Institutionen för hälsa, vård och samhälle.

Idag läser man tre timmar om äldre inom ambulanssjuksköterskeutbildningen och även i grundutbildningen till sjuksköterska är utbildningen inte tillräcklig, säger Anna Kristensson Ekwall.

Reagerar långsammare

– Äldres kroppar reagerar långsammare, de är ofta påverkade av diverse mediciner som t ex betablockerare vilket gör att pulsen sänks. De är generellt sämre utrustade för påfrestningar och har mindre reserver, förklarar Anna.

Med äldre menar hon de över 70 år som är multisjuka. De har ett större omvårdnadsbehov och Anna tycker att omhändertagandet behöver standardiseras och vill ta fram en checklista för hur man ska ta hand om äldre på akuten. Tillsammans med en läkare på Lunds universitetssjukhus som är ansvarig för forskning och utveckling (Ulf Ekelund) startar hon en studie hösten 2012 i hur omhändertagandet bland de äldre ser ut inom akutsjukvården.

Vad händer på akuten?

– Det låter banalt och samtidigt kontroversiellt för det jag säger är ju att det inte är bra som det är.

De äldre har tidigare inte varit i fokus inom akutsjukvården och Anna vill börja med att kartlägga vad som händer på akuten, vem blir inlagd och hur många åker hem. Finns det komponenter som gör att vi kan förutsäga om någon bli inlagd eller inte och i så fall – hur kan vi förbereda oss bättre?

Att känna sig sedd

De multisjuka äldre är allvarligt sjuka men oftast inte akut och får därför ofta vänta länge innan det blir deras tur. Anna har tidigare forskat på patientnöjdhet inom akutsjukvården och studierna visar att patientnöjdheten är kopplad till hur prioriterad man blir som patient. Även om väntetiden är densamma så är patienten och anhörig mer nöjd om deras fall prioriterats som mer brådskande. Då handlar det inte bara om att förkorta väntetiden, utan bemötandet från personalen har stor betydelse för hur nöjd man känner sig efter ett besök på akuten:

– Det handlar om att få rätt information men även att känna sig sedd som patient, säger Anna Kristensson Ekwall.

Text och foto: ÅSA HANSDOTTER

Artikeln är tidigare publicerad av Institutionen för hälsa, vård och samhälle, 13 september 2012