Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Komplex smärta vid höftoperation kräver individuell lindring

2020-01-22
Konstgjord höftled. Foto: iStock/Rike_

Höftledsoperationer är vanliga och sker idag nästan enligt en löpande band-princip. Men i detta missas ofta det individuella behovet av smärtlindring. Anja Geislers avhandling visar att brist på individuellt anpassad smärtlindring riskerar att orsaka onödigt lidande. Det blir också tydligt hur komplex – och individuell – en smärtupplevelse är. Och hur viktig en god omvårdnad är för att hålla smärtan i schack.

Anja Geisler, sjuksköterska och nybliven doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet, presenterade nyligen sin avhandling Postoperative pain management after total hip arthroplasty. A focus on evidence, clinical practice and the individual patient’s pain response. I sitt arbete har hon följt 501 danskar som genomgått total höftledsplastik.

Bara i Danmark görs 10 000-11 000 sådana operationer varje år. Operationerna sker enligt en så kallad fast track-modell där ingreppet görs på samma sätt överallt av anestesipersonalen, av kirurgen och så vidare, berättar Anja Geisler.

Olika smärtlindring vid olika sjukhus

Vad hon däremot såg under studiens gång var att smärtlindringen före, under och efter operationen skiljde sig stort åt vid de fem olika sjukhusen. Det var olika smärtlindrande mediciner som gavs, och det var också olika huruvida patienterna fick smärtstillande redan före operationen.

Anja Geisler har undersökt eventuella mönster i vilka patienter som har mest ont efter ingreppet: har det med patientens egen förväntade smärta att göra, eller kanske med kön eller ålder? Andra forskningsstudier har tidigare visat att kvinnor generellt känner starkare postoperativ smärta än män, samt att yngre patienter har mer ont än äldre. Men något sådant kunde Anja Geisler inte se bland de 501 aktuella patienterna. Förvånande nog såg hon inte heller några större skillnader i patienternas smärtnivåer beroende på vilken sorts medicinsk smärtlindring de fått.

Anja Geisler testade denna tes: de patienter som före operationen tyckte det gjorde ont/mycket ont att sätta en venkateter i handryggen (PVK) – var det samma patienter som sedan, efter operationen, hade mer ont? Gick alltså smärtkänsligheten igen vid båda tillfällena?

– Vi kunde se en liten trend att det hängde samman, men det var för få patienter som ingick i den delen så det blev inte statistiskt signifikant. Vi vill gärna göra en ny studie på detta framöver, säger  Anja Geisler.

Personcentrerad vård leder till mindre smärta

Genom tidigare forskningsresultat är det känt att patienter som har mer ont före operationen (på grund av förslitningarna i höften) också har mer ont efter ingreppet. Mindre ont efter operationen har också de som upplever sig välinformerade inför ingreppet, som känner sig trygga och förstådda i vårdsituationen.

– En personcentrerad vård, där det talas likvärdigt till patienten, leder till mindre postoperativ smärta.

Tidigare forskning visar även att den som lider av moderata/svåra smärtor (mer än 3 på en tiogradig skala) under längre tid löper större risk att utveckla kronisk smärta.

Individuell behovsbedömning av smärtlindring

Nu behövs det fler kliniska studier för att komma närmare sanningen om hur patienterna bäst kan smärtlindras. Befintlig litteratur i ämnet är otillräcklig och saknar vetenskaplig evidens. En individuell behovsbedömning  av smärtlindring är vägen framåt – i kombination med fortsatta försök att lyckas förutspå vilka patienter som kommer att ha mer ont efter ingreppet.

– En baksida av fast track kan vara att den enskilda patienten inte har utrymme att påverka eftervården och smärtlindringen på samma sätt. Mitt arbete visar på hur komplex smärta är, och att vi måste bli bättre på den individuella smärtlindringen. Det är väldigt många olika faktorer som kan påverka smärtbilden efteråt. Det kan vara saker som vi inte kan påverka, som hur bra den enskilda kirurgen eller sjuksköterskorna är. Men vi ser att en patient som har mycket ont före operationen kommer behöva mer smärtlindring efter operationen, säger Anja Geisler.

Läs avhandlingen Postoperative pain management after total hip arthroplasty. A focus on evidence, clinical practice and the individual patient’s pain response

Text: ERIKA SVANTESSON

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet