Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kommunicerande celler reglerar diabetes

2013-10-17
person_med_diabetes
Foto: Colourbox

Mitt forskningsfält är organspecifika autoimmuna sjukdomar (OAS). Det är kroniska inflammatoriska sjukdomar som utvecklas när vita blodkroppar angriper kroppens organ och de egna cellerna.

Hos friska människor är immunsystemet utrustat med olika reglerande mekanismer som bidrar till immunologisk tolerans, dvs. igenkänning av kroppens egna beståndsdelar. Den autoimmuna processen som resulterar i sjukdom uppstår genom att dessa reglerande mekanismer inte längre fungerar normalt.

Insulinberoende s.k. typ 1-diabetes är den vanligaste kroniska organspecifika autoimmuna sjukdomen hos barn. De insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln förstörs i en kronisk autoimmun reaktion utvecklad långt innan diagnosen diabetes kan ställas.

Sjukdomen kräver livslång insulinbehandling och kan ge allvarliga komplikationer i framtiden. För närvarande är fler än 20 000 barn och ungdomar i Sverige beroende av dagliga insulininjektioner för att överleva. Sverige och Finland är de mest drabbade länderna i världen.

Min forskning har bidragit till upptäckten av flera defekter på cellulär nivå som har visat sig vara inblandade i utvecklingen av diabetes. Min forskningsgrupps övergripande mål är att i nära samarbete med vården identifiera nya immunologiska strategier för att förebygga och bota dessa sjukdomar.

Genom att använda både experimentella modeller och patienter i forskningen vill vi förstå såväl de cellulära och genetiska mekanismerna som de miljöfaktorer som påverkar utvecklingen av diabetes. Vårt främsta fokus är att studera vissa vita blodkroppar, de autoreaktiva T-cellerna, hur de är immunreglerade och deras reaktion på inflammerade och stressade betaceller.

Dessutom vill vi kartlägga hur varningssignalerna från skadad eller virusinfekterad vävnad kommuniceras till immunsystemet och hur immuncellerna i den komplexa autoimmuna mekanismen kommunicerar med varandra.

Text: CORRADO CILIO

Från broschyren ”Professorsinstallation 11 oktober 2013″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.