Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kirurgens erfarenhet inte avgörande för resultatet

2021-01-29

Att en kirurg har lång erfarenhet är ingen garanti för bra resultat efter prostatacanceroperation. Vilken operationsmetod kirurgen använder är heller inte avgörande för resultatet på lång sikt. Det framkommer i en avhandling från Lunds universitet.

Även om det är välkänt sedan tidigare att resultaten efter en operation kan variera beroende på vem som utför operationen är fenomenet ganska outforskat. I den aktuella avhandlingen analyserades över 3 400 prostatacanceroperationer och enskilda resultat från 68 kirurger samlades in.

porträttfoto av Martin Nyberg. Han har ljust kortklippt hår och bär glasögon
Martin Nyberg disputerade med sin avhandling i december 2020 och är även urolog vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Foto: Tove Gilvad

– Vi såg oväntat stora variationer mellan enskilda kirurgernas operationsresultat för både funktionella utfall som inkontinens och impotens såväl som onkologiska utfall, säger Martin Nyberg, urolog på Skånes universitetssjukhus i Malmö och som disputerade i december 2020 vid Lunds universitet med avhandlingen ”Radical prostatectomy – Impact of surgical technique and surgeon variability on functional and oncologic outcomes”.

Avhandlingens fyra delstudier bygger på data som samlats in för Lappro-studien mellan 2008 och 2011, där huvudsyftet var att jämföra öppen kirurgi med robotassisterad kirurgi, så kallad robotassisterad radikal prostatektomi, för att behandla prostatacancer. Den senare är i dag den vanligaste operationsmetoden i Sverige och har nästan helt har ersatt den traditionella öppna metoden. Forskarna undersökte även kirurgernas erfarenhet och skicklighet ihop med långsiktiga resultat efter operation av prostatacancer.

I studierna framgick att den robotassisterade operationsmetoden var något mer fördelaktig för patienten eftersom risken att drabbas av impotens var något lägre. Detta ligger i linje med andra studier som rapporterar små eller inga skillnader i inkontinens mellan tekniker. Dock överskuggades skillnaderna mellan operationsmetoderna av de stora skillnader vi kunde se mellan de enskilda kirurgerna. Martin Nyberg menar därför att det ur patientens synvinkel är viktigare vem som gör operationen än vilken metod som används.

– En del av skillnaderna mellan kirurgerna kunde förklaras av deras tidigare erfarenhet och hur många operationer de utförde per år, men största delen av de individuella skillnaderna förblev oförklarad. Kvaliteten på utbildning som kirurgen fått och om eller hur operationsresultaten återkopplas till den enskilda kirurgen kan vara faktorer som bidrar till de stora skillnaderna.

Systematiskt utvärderade kirurger

Skillnaderna har forskarna kunnat säkerställa statistiskt, och i det analyserade materialet tog de även hänsyn till patientrelaterade faktorer som ålder och tumöregenskaper. För att kunna erbjuda en bättre och mer jämlik prostatacancervård i Sverige behövs åtgärder inom hälso- och sjukvården som minskar skillnaderna mellan kirurgerna, menar Martin Nyberg.

– Kirurger själva kvalitetsgranskas inte på samma sätt som operationsresultaten. Om vi inom vården systematiskt utvärderade kirurger skulle vi kunna identifiera de lyckade resultaten och ta efter dessa, avslutar Martin Nyberg.

Läs eller ladda ner Martin Nybergs avhandling i Lunds universitets forskningsportal: “Radical prostatectomy – Impact of surgical technique and surgeon variability on functional and oncologic outcomes”

Se även Martin Nybergs profil i Lunds universitets forskningsportal

Text: TOVE GILVAD

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet

Fakta prostatacancer

Fler än 10 000 män drabbas årligen av prostatacancer i Sverige vilket gör sjukdomen till den vanligaste cancerformen hos män. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män. Cirka hälften är över 70 år och ett fåtal är under 40 vid diagnos.

Förloppet för prostatacancer varierar. Många tumörer är långsamväxande och orsakar varken symtom eller påverkar livslängden hos männen som drabbas. En del tumörer har dock ett mer aggressivt växtsätt och prostatacancer är i dag, trots den generellt goda prognosen, den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos män i Sverige. Totalt orsakades cirka fem procent av dödsfallen hos svenska män 2018 av sjukdomen.
Källa: Martin Nyberg