Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Karin Jirström: Att spå i tumörvävnad

2011-10-24
Koloncancer
Coloncancerceller infärgade med antikropp mot proteinet Podocalyxin. Bild: Karin Jirström

Cancer är inte en utan många olika sjukdomar, även då den har sitt ursprung i ett och samma organsystem. Trots de senaste årens markanta framsteg inom cancerforskningen, vilka bland annat avspeglas i ett ständigt ökande utbud av nya och alltmer avancerade läkemedel, har den kliniska cancerdiagnostiken som bedrivs av patologer inte förfinats i samma takt.

För att uppnå visionen om individualiserad cancerbehandling måste därför den kliniska patologin utveckla bättre verktyg för att kunna “spå i vävnad”, d.v.s. identifiera biologiska särdrag, så kallade biomarkörer, hos enskilda tumörer som har betydelse för sjukdomsförloppet och effekten av olika behandlingar.

Proteiner utgör viktiga byggstenar i människans celler och deras funktion sätts ofta ur spel vid olika sjukdomar, inte minst cancer. Funktionen för majoriteten av de drygt 20 000 proteiner som finns i människokroppen är dock ännu okänd.

I min forskning söker jag efter nya cancerbiomarkörer med hjälp av s.k. antikroppsbaserade analyser, där bundet protein ger en färgreaktion i vävnaden. Som sökverktyg använder jag bland annat den karta över människans alla proteiner i såväl normalvävnad som cancer som just nu håller på att sammanställas inom ramen för Human Protein Atlas projektet (www.proteinatlas.org).

På detta sätt identifierar vi årligen en handfull lovande biomarkörer, varav några förhoppningsvis kan införlivas i den kliniska rutindiagnostiken inom en snar framtid.

Jag studerar också hur normalvariationer i arvsmassan och livsstilsrelaterade faktorer samverkar med tumörernas biologiska egenskaper. Genom denna typ av studier hoppas jag inte bara kunna förfina den kliniska cancerdiagnostiken utan även ta fram nya, mer individualiserade koncept för att förebygga olika cancersjukdomar.

Text: KARIN JIRSTRÖM

Från broschyren ”Professorsinstallation 14 oktober 2011″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.