Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Känsla av kontroll avgörande för att föreslå säkrare sex

2022-10-13
hand som öppnar ett rött kondompaket. Partner syns i bakgrunden
Foto: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Vilka faktorer är det som påverkar om en ung person har säker sex eller inte? Det är en av frågorna i en ny studie om ungas attityder, beteenden och kunskaper omkring sexualitet.

– Jag undersöker om unga har jämlika förutsättningar för sexuell och reproduktiv hälsa. Och om det finns en ojämlikhet, vad kan vi då göra åt den? säger Anna ChuChu Schindele, doktorand vid institutionen för socialt arbete på Malmö universitet.

Studien ingår i hennes avhandlingsarbete, vars övergripande frågeställning handlar om vilken betydelse olika sociala bestämningsfaktorer och maktstrukturer har för hälsan.

I en nyligen publicerad delstudie ligger fokus på att undersöka sambandet mellan ungas känsla av kontroll över sina liv och möjligheten att föreslå säker sex. Det här sambandet utforskas utifrån parametrar som till exempel könsidentitet, sexuell identitet, ekonomi och om personen är utrikes född.

Känsla av kontroll en resurs och tillgång

”En ung person som känner att den har kontroll över sitt liv har också bättre möjligheter att föreslå säker sex, till exempel sex med kondom” säger Anna ChuChu Schindele. Foto: Malmö universitet

– Ett viktigt resultat är att en ung person som känner att den har kontroll över sitt liv också har bättre möjligheter att föreslå säker sex, till exempel sex med kondom. Detta i sin tur kan förstås som en resurs och tillgång för påverka sin sexuella och reproduktiv hälsa, säger Anna ChuChu Schindele.

De unga som i högst utsträckning upplevde att de har kontroll över sina liv och därmed har resurser att påverka sin sexuella och reproduktiva hälsa fanns bland respondenter som var män, heterosexuella, cis-personer, hade en god ekonomi, var födda i Sverige och inte fick socialbidrag. Däremot återfanns lägre resurser bland icke-binära, personer med transerfarenheter samt sexuella minoriteter.

– Studien visar alltså att det är ett flertal faktorer som påverkar ungas förutsättningar. Resultaten visar också hur viktigt det är att skola, elevhälsa och ungdomsmottagningar har goda kunskaper om HBTQI-frågor, jämställdhet och socioekonomiska faktorers påverkan på hälsa.

Kan bidra till stärkt förebyggande arbete

Materialet som utgör underlaget för delstudien och avhandlingen är enkätundersökningen Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige (UngKAB15) – en stor studie från 2015 med svar från över 7000 unga mellan 16 och 29 år.

Anna ChuChu Schindele, som har arbetat på en ungdomsmottagning och idag arbetar halvtid på Folkhälsomyndigheten, menar att resultaten i den här delstudien kan användas för att skapa bättre förutsättningar när vuxna samtalar med unga om sexualitet.

– När vi vet mer om vilka faktorer som kan påverka ungas möjligheter att föreslå säker sex kan det leda till stärkt och målgruppsanpassat hälsofrämjande och förebyggande arbete inom exempelvis elevhälsan och på ungdomsmottagningarna, avslutar Anna ChuChu Schindele.

Länk till vetenskaplig artikel: Analysing intersecting social resources in young people’s ability to suggest safer sex – results from a national population-based survey in Sweden

Läs mer om Anna ChuChu Schindeles avhandlingsarbete och ta del av tidigare delstudier:
Anna-Chuchu Schindele

Text: ANNA DAHLBECK 

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet