Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan ämnen i blodet visa vem som riskerar ett blodtrycksfall?

2019-04-04

Foto: istock.com/Pixel_away

FORSKNING PÅGÅR. Tänk dig att du reser dig upp efter att ha suttit på en stol eller legat ner i sängen, och plötsligt känner dig yr och svimfärdig. Detta kan vara ett tecken på att du lider av blodtrycksfall. Madeleine Johansson, läkare och doktorand vid Lunds universitet, berättar i den här artikeln om sin forskning där hon letar efter nya metoder som kan komma att avgöra om personer löper risk att drabbas av blodtrycksfall.

När du ställer dig upp rinner ungefär en halv liter av ditt blod ner i benen. Kroppen har vanligtvis en inbyggd mekanism i blodkärlen som stabiliserar blodtrycket, och förhindrar att blodtrycket sjunker för lågt. Om denna mekanism havererar, uppstår blodtrycksfall som kan leda till fallolyckor och svimning, men även ökad risk för stroke och hjärtinfarkt. Det finns flera olika faktorer som bidrar till att blodtrycket sjunker, till exempel blodtryckssänkande och vätskedrivande läkemedel, infektion, hjärtsvikt och lång och smal kroppsbyggnad.

I takt med att vi blir äldre kan denna inbyggda blodtrycksreglering försämras, men även andra faktorer såsom högt blodtryck och åderförkalkning har en negativ inverkan. För att motverka ett blodtrycksfall tvingas hjärtat att pumpa snabbare. I vanliga fall leder detta till att pulsen ökar och blodkärlen vidgas så att blodtillförseln till hjärnan bevaras. Vid åderförkalkning däremot är blodkärlen hårda och trånga på grund av allt fett och kalk som lagras på blodkärlets väggar. Detta medför en minskad blodtillförsel till hjärnan, vilket resulterar i att du kan känna dig svimfärdig och yr när ditt blodtryck sjunker.

Madeleine Johansson söker biomarkörer i blodet som kan skvallra om ökad risk att drabbas av blodtrycksfall.

Tillsammans med sina forskarkollegor vid Lunds universitet arbetar Madeleine Johansson med att kartlägga olika biologiska markörer som kan mätas i blodet för att upptäcka om personer löper ökad risk att drabbas av blodtrycksfall. Resultaten av studien visar intressant nog att både personer med blodtrycksfall och åderförkalkning har förhöjda nivåer av dessa biologiska markörer. Det rör sig framför allt om tre biologiska markörer, vars nivåer även är förhöjda hos personer med typ 2-diabetes, stroke och hjärtinfarkt.

I Sverige drabbas årligen allt fler av blodtrycksfall, och enligt Socialstyrelsen är 95 procent av dem som drabbas äldre än 50 år. Tack vare denna studie har forskarna kunnat visa att det råder ett komplext samband mellan blodtrycksfall och åderförkalkning. Nu behövs fler studier för att bekräfta resultaten om de biomarkörer som visar huruvida någon har ökad risk att drabbas av blodtrycksfall.

Till sist, det är viktigt att personer med kärlsjukdomar såsom åderförkalkning utreds för att kunna upptäcka om de har eventuella symptom relaterade till blodtrycksfall, och därmed vidta åtgärder i förebyggande syfte, så att du som har anlag att svimma kan få hjälp.

Text: MADELEINE JOHANSSON, doktorand vid Lunds universitet


Vetenskapligt material

Proteomic Profiling for Cardiovascular Biomarker Discovery in Orthostatic Hypotension