Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ju mer socker desto färre vitaminer

2020-02-18
Halvfabrikat kan innehålla tillsatt socker. iStock/ljubaphoto

Ju mer socker vi äter, desto färre vitaminer och mineraler får vi i oss, visar ny forskning från Lunds universitets Diabetescentrum. Men forskarna anser inte att deras studie ensam räcker som underlag för ändra dagens kostrekommendationer om hur mycket tillsatt socker vi bör äta.

Högt intag av socker är kopplat till sjukdomar som karies, fetma, diabetes och hjärtkärlsjukdomar. I studien har forskarna studerat effekten av tillsatt socker – det vill säga socker som tillsätts vid framställning eller tillverkning av mat och dryck, inte det socker som finns naturligt i exempelvis frukt, grönsaker och mjölk – i relation till intaget av mikronutrienter i form av vitaminer och mineraler.

Den rekommenderade gränsen för hur mycket tillsatt socker man bör äta varierar mellan olika länder. De Nordiska näringsrekommendationerna som är anpassade för den nordiska befolkningen anger att tillsatt socker bör begränsas till 10 procent av energiintaget (E%). Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), har tidigare ansett att det finns för lite vetenskapliga data för att sätta en övre gräns, men håller nu på att se över sina rekommendationer.

Esther González-Padilla, Lunds universitets diabetescentrum. Foto: Sara Liedholm

– Vi har därför studerat vilken betydelse det tillsatta sockret har sett till den totala kostkvaliteten. Tillsatt socker finns inte naturligt i mat och dryck, det tillsätts under matlagningen, tillverkningen eller vid bordet av olika anledningar, och är därför inte nödvändig i vår kost, säger Esther González-Padilla, doktorand i forskargruppen nutritionsepidemiologi som leds av Emily Sonestedt.

Stämmer resultaten i nordiska länder?

Även om tidigare studier har funnit starka samband mellan ett ökat intag av tillsatt socker och minskat intag av vitaminer och mineraler (samtidigt som konsumtionen av energitäta livsmedel ökat) så saknas studier gjorda på vuxna som bor i de nordiska länderna. Syftet med den här studien har därför varit att undersöka förhållandet i den svenska befolkningen. Studien baseras på insamlad data från två stora befolkningsstudier: Riksmaten vuxna och Malmö Kost Cancer-studien (se fakta).

Hur mycket tillsatt socker varje individ åt uppskattades genom att mäta den totala mängden sockerarter (huvudsakligen glukos, fruktos och sackaros) i kosten som helhet och därefter dra ifrån mängden sockerarter från intag av frukt och bär, fruktjuice och grönsaker (de största källorna till naturligt förekommande socker). Energiintaget som utgjordes av det tillsatta sockret räknades ut och deltagarna delades in i sex grupper utifrån hur stor del av det totala energiintaget som kom från tillsatt socker: mindre än 5%E, 5-7,5 %E, 7,5-10 %E, 10-15 %E, 15-20 %E, eller mer än 20%E.

– Gränserna har valts för att kunna jämföra resultaten med redan existerande rekommendationer för intag av tillsatt socker, förklarar Esther Gonzáles-Padilla.

Liten men intressant minskning

Därefter jämförde de med intaget av nio olika mikronutrienter; kalcium, folat, järn, magnesium, kalium, selen, vitamin C, vitamin D och zink. Forskarna observerade ett omvänt förhållande mellan intaget av tillsatt socker och det dagliga intaget av alla nio vitaminer och mineraler i båda grupperna; ju mer tillsatt socker deltagarna åt, desto mindre vitaminer och mineraler åt de.

– För att kunna fastställa en övre gräns för intag av tillsatt socker måste intaget av vitaminer och mineraler samtidigt minska betydligt, vilket vi inte kunde se i vår studie. Men även om den här studien inte ensam räcker för att ändra rekommendationerna, är den ett värdefullt bidrag till den samlade vetenskapen som ligger till grund för ändrade kostrekommendationer i framtiden, säger Esther González-Padilla.

Vetenskaplig artikel: ”Association between added sugar intake and micronutrient dilution: a cross-sectional study in two adult Swedish populations

Text: SARA LIEDHOLM

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet