Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Inflammation kopplad till tjocktarmscancer under lupp

2013-07-10

Olika inflammatoriska processer tillmäts allt större betydelse för uppkomst och utveckling av tjocktarmscancer (kolorektal cancer). Mer kunskap om bakomliggande mekanismer skulle bl.a. kunna minska överbehandlingen av patienter och förlänga deras överlevnad.

Ett problem vid tjocktarmscancer är att många överbehandlas. Vanligen genomgår patienten en kombination av behandlingar: strålning, cellgifter och operation. För många skulle operation räcka, men i nuläget saknas möjlighet att korrekt identifiera vilka patienter som behöver extra behandling.

Protein med betydelse för cancerrisk

Tavga Salims forskning bygger på tidigare framsteg inom området, som visar att olika inflammatoriska processer i tarmmiljön sannolikt har stor betydelse för uppkomst och tillväxt av cancer.

Avhandlingsarbetet har särskilt fokus på proteinet β-katenin samt leukotriener, en fettsyra och molekyl som har en metabolisk funktion. Leukotriener kan även fungera som en inflammatorisk mediator, dvs. på olika vis reglera och påverka utvecklingen av inflammation i vävnaden.

Studier gjordes av tumörprover från patienter som behandlats för tjocktarmscancer, och resultaten indikerade att β-katenins nivåer och lokalisation har betydelse för risken att drabbas av cancer. En minskad produktion av β-katenin i tumörcellernas membran tillsammans med en överproduktion av ett enzym med beteckningen GSK-3β visade ett tydligt samband med ökad risk att avlida i tjocktarmscancer.

– GSK-3β är en potentiell måltavla för framtida utveckling av läkemedel, menar Tavga Salim.

Bakomliggande orsaker

I en annan del av avhandlingen finns en fortsättning på denna forskning, med ambitionenen att förstå och förklara de bakomliggande mekanismer som styr hur β-katenin uttrycks i och på celler. Hypotesen var att leukotrienen LTD4 kan påverka förloppet, något som kunde beläggas genom försök på odlade tjocktarmscancerceller.

Där framkom det att LTD4 kan påverka uttrycket av β-katenin både i cellens kärna och membran och därigenom påverka cellens rörelseförmåga. Detta kan ha betydelse för en ökad risk för metastasering.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Foto: Privat

Artikeln är tidigare publicerad som ett pressmeddelande för från Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö, 26 juni 2013