Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Individanpassad uppföljning efter tarmcanceroperation centralt

2017-02-02

Trots en rad olikheter kring både typ av cancer och operation, är uppföljningen för tarmcancerpatienter standardiserad. Jenny Jakobsson förespråkar mer individanpassad information och uppföljning efter operation. 

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i världen, efter lungcancer och bröstcancer. 6 000 personer drabbas årligen i Sverige och allt fler botas.
– Det finns olika typer av operationer när det gäller tarmcancer och såväl symptomen som de fysiska förändringarna är olika beroende på var cancern sitter och vilken operation man gjort. Men ändå är uppföljningen väldigt standardiserad. Jag vet att läget är ansträngt i vården, men jag önskar att vi kunde erbjuda tätare uppföljning, bättre information vid utskrivning och en mer individanpassad uppföljning, styrt av patientens individuella behov, säger Jenny Jakobsson.

Skiljer sig åt

En annan slutsats hon drar i avhandlingen är att återhämtningsmönstret skiljer sig åt mellan patienterna, framför allt under den första månaden efter operationen, då många förändringar sker. Det finns självklart även en del likheter. Enkätsvar från 176 patienter (som svarat på frågor vid fyra olika tillfällen) och längre intervjuer med tio patienter gav en bra bild av detta. Jenny Jakobsson är den första forskaren som har studerat hur symptomen förändras under den första tiden efter en tarmcanceroperation.
– Det är viktigt att kunna förbereda patienterna på hur tiden efter operationen kommer att vara. Och den här informationen bör patienterna få innan de skrivs ut från sjukhuset. Den stora delen av återhämtningen sker nämligen hemma, och det är inte alltid så enkelt att klara av den på egen hand, säger Jenny Jakobsson.

Forskning och kliniskt arbete

Jenny Jakobsson har arbetat på kirurgen vid Skånes universitetssjukhus i 16 år, så hon är väl bekant med såväl tarmcancer som dess patienter och operationer. Hon har under sin tid som doktorand också fortsatt arbeta kliniskt, något hon är glad för. För det var just hennes dagliga arbete som gjorde henne nyfiken på att lära mer om olika aspekter på återhämtning efter just tarmcanceroperationer, framför allt ur patientens perspektiv. Trots sin bakgrund och sina förkunskaper var det ändå några saker som förvånade henne när hon fick fram sina resultat.
– Jag trodde att patienter som fått sin ändtarm helt bortopererad skulle ha längre återhämtning, men så var det inte. De har en tuff första månad, men efter ett halvår har de återhämtat sig lika bra som de som exempelvis opererat bort en bit av tjocktarmen. Det visade sig också att de som ”bara” opererat bort en del sin ändtarm på grund av ändtarmscancer hade en seg återhämtning. Dessutom visade det sig att tarmfunktionen hos en del av dessa patienter efter sex månader hade försämrats jämfört med efter en månad, vilket också talar för att vi behöver identifiera de patienter som har eller riskerar att få problem och följa dem bättre och under längre tid, säger Jenny Jakobsson.

Vad hoppas du att din forskning ska leda till?
– Jag hoppas att mina resultat kan användas som underlag för att rent konkret informera patienter innan de skrivs ut efter operationen. Och jag hoppas också att resultaten kan motivera till att skapa en mer individanpassad återhämtning, säger Jenny Jakobsson.

Själv ska Jenny Jakobsson fortsätta att kombinera kliniskt arbete med forskning. Efter disputationen påbörjar hon en tjänst som klinisk adjunkt på Malmö högskola, där hon bland annat kommer att vara klinisk lärare för de sjuksköterskestudenter som är ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), på kirurgen i Malmö. När det gäller forskningen kommer hon att ingå i ett nystartat internationellt forskningsprojekt om ländryggsmärta. Och så hoppas hon förstås kunna fortsätta utveckla vården för patientgruppen med tarmcancer.

Text: LOTTA SOLDING

Texten är tidigare publicerad av Malmö högskola