Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hur förökar sig stamceller?

2017-10-24

Jonas Larsson installerades som professor i molekylärmedicin med inriktning mot hematologi och stamcellsbiologi den 6 oktober 2017 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Jag forskar inom området stamceller och regenerativ medicin. Det är ett område som har fått mycket uppmärksamhet på senare år tack vare flera vetenskapliga genombrott och de stora kliniska förhoppningar som knyts till stamceller. Stamceller kan under mikroskopet te sig små och obetydliga men besitter en enorm potential som vi försöker lära oss att tygla på rätt sätt.

Min egen forskning handlar specifikt om blodets stamceller. Det är celler som finns i vår benmärg i ett mycket litet antal och som ger upphov till mer än hundra miljarder nya blodkroppar varje dag, livet ut. Transplantation av blodstamceller är en livräddande åtgärd för många patienter med blodcancer (leukemi) och gör att blodsystemet kan nybildas efter cellgiftsbehandlingar. Dessvärre kan inte alla patienter behandlas på grund av svårigheter att hitta lämpliga givare eller att antalet stamceller är för litet. Min förhoppning är att vi i framtiden ska kunna odla stamcellerna utanför kroppen och få dem att föröka sig inför en transplantation. I forskargruppen arbetar vi med att kartlägga de gener och signalvägar som styr blodstamcellernas tillväxt, och utifrån detta utvecklar vi nya och bättre odlingsbetingelser för stamcellerna. Målsättningen är att vår forskning ska leda till att fler patienter med blodcancer, och även vissa ärftliga blodsjukdomar, ska kunna få en botande behandling med hjälp av blodstamceller.

En annan viktig aspekt av vår forskning är att det finns många likheter i tillväxtregleringen mellan just stamceller och cancerceller. Cancercellerna förökar sig dock på ett okontrollerat sätt och bildar tumörer. Det vi lär oss om vad som kontrollerar tillväxten hos stamceller kan få stor betydelse för våra möjligheter att också direkt angripa det som har gått snett hos en cancercell.

Text: JONAS LARSSON

Foto: Kennet Ruona

Från broschyren: ”Professorsinstallation 6 oktober 2017″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.