Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hemsjukvård för barn – stärkt vardagsliv och hälsa

2019-09-18

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) kan stärka vardagsliv och hälsa för barn i alla åldrar vid olika stadier av akut, långvarig eller kronisk sjukdom och med hälso- och sjukvårdskostnader som inte överskrider sjukhusbaserad vård. Det visar ett nytt avhandlingsarbete.

Bilden föreställer Charlotte Castor. Fotograf Jon Ulvsgärd
Charlotte Castor. Foto: Jon Ulvsgärd

– Genom ASIH kan allvarligt sjuka barn vårdas i hemmet tillsamman med sin familj, i ett skede när de behöver varandra som mest, säger Charlotte Castor, barnsjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

I sin doktorsavhandling har hon studerat ASIH för barn i Skåne, ur både familjen och vårdgivarens perspektiv. Sedan 2013 erbjuds ASIH till alla invånare i regionen, som är i behov av vård i hemmet, oavsett diagnos, prognos eller ålder.

Fakta om ASIH

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) för barn innebär att barnet i sitt eget hem får sjukvård som motsvarar den på sjukhuset. I Skåne utgår ASIH för barn från primärvården och finns fördelad på 8 lokala enheter i regionen. Barn som vårdas kan vara drabbade av övergående sjukdomar eller kroniska och livshotande sjukdomar som till exempel tuberkulos, cystisk fibros, hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar eller cancer. Insatser kan ges som punktinsats där exempelvis en sjuksköterska från ASIH ger antibiotika i hemmet eller som palliativ vård där ett multiprofessionellt ASIH-team övertar ansvaret för barnets vård.

Bristande kunskap

Modeller för organisation, finansiering och genomförande av ASIH varierar såväl nationellt som internationellt. I Skåne utgår ASIH från primärvården, en verksamhet som i grunden är organiserad för att ge vård till vuxna snarare än barn och här behövs fördjupad kunskap om hur ASIH kan erbjudas på bästa sätt, menar Charlotte Castor.

– ASIH för barn blir allt vanligare samtidigt som det vetenskapliga underlaget är begränsat. Vi behöver mer kunskap om vad som är viktigt för att ge vård i hemmet med hög kvalitet till barn, säger Charlotte Castor.

I studien genomfördes intervjuer med 36 vårdgivare inom ASIH och 12 familjer (4 sjuka barn, 10 syskon och 23 föräldrar) i kombination med enkätstudier och hälsoekonomisk analys.

Personalen inom ASIH består av läkare, sjuksköterskor och andra kompetenser. Att vårda barn uppfattades som en personlig och professionell utmaning men också som givande och meningsfullt. Ett fortlöpande stöd från den specialiserade barnsjukvården var viktigt.

Kommunikation en förutsättning

En majoritet av familjerna var nöjda med ASIH och  betonade att vård i hemmet kunde ge förutsättningar för att familjens tid och resurser sparades så att vardagsliv och hälsa kunde stärkas. Men om samarbetet med barnsjukvården och ASIH-teamet brast blev situationen orolig och otrygg.

– Det vi ser i studien är att fungerande samarbete och förtroendefull kommunikation mellan familj, vårdgivare och barnsjukvården är avgörande för att familjer och personal ska känna förtroende och trygghet när ett barn vårdas i hemmet, säger Charlotte Castor.

Kostnaden för ASIH visade sig stå för en liten den av den totala hälso- och sjukvårdskostnaden och kostnaden för sjukvården ökade inte jämfört med vård utförd enbart på sjukhus.

Läs även: Lättare vardag för allvarligt sjuka barn

Vägledning för implementering

Resultatet visar, i linje med tidigare forskning, att många familjer föredrar vård i hemmet framför vård på sjukhus, men också att vården kan genomföras utan ökade kostnader för hälso- och sjukvården.

– Förhoppningen är att studien kan ge vägledning och stöd för framtida organisation och implementering av ASIH för barn men också fungera som grund för fortsatt forskning, säger Charlotte Castor.

Avhandlingen:  Home Care Services for Sick Children. Family, healthcare and health-economic perspectives

Text: JON ULVSGÄRD 

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet