Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hanne Tönnesen: Klinisk forskning med stor hälsovinst

2010-10-15

Min forskning är patientcentrerad med inriktning mot prevention, d.v.s. förebyggande åtgärder. Den har fokus på att förbättra behandlingsresultat och underlätta s.k. patientförlopp, d.v.s. patientens tillfrisknandeprocess, till gagn för den enskilda patienten och för samhället.

Klinisk forskning bland patienter med beroende och missbruk är tvärvetenskaplig och involverar många discipliner och personalgrupper. Den omfattar särskilt alkohol, droger och tobak, men också andra områden.

Nya metoder och behandlingsprogram samt prevention är en viktig del av forskningen för denna patientgrupp. Dessutom tillkommer den gränsöverskridande hälsofrämjande forskningen som rör förbättring av s.k. ohälsa (såsom rökning, övervikt, undernäring och brist på fysisk aktivitet) och s.k. samsjuklighet (kroniska medicinska sjukdomar som förekommer samtidigt med tillfälliga, primära, sjukdomar som behandlas).

I normalt ”friskt” tillstånd verkar organfunktionerna i balans. När vi blir sjuka och skall genomgå ett behandlingsprogram ställs större krav på de olika organfunktionerna, och denna balans bryts.

Vid ohälsa och samsjuklighet har vi inte de extra reserver som kan motsvara de större kraven. Därför utvecklar patienter med ohälsa och samsjuklighet flera problem, tyngre patientförlopp, sämre livskvalitet och alltför tidig död jämfört med patienter med samma primära sjukdom, men utan ohälsa och samsjuklighet.

Forskningsinsatsen bygger på att patienter har en stor outnyttjad hälsopotential och på att många olika sorters behandlingar kan kombineras.

Studierna omfattar både patienter med ett beroede som också lider av ohälsa och samsjuklighet och psykiatriska, medicinska och kirurgiska patienter med samtidigt beroende och missbruk.

Genom att undersöka kombinerade hälsofrämjande behandlingar är det möjligt att urskilja och implementera de program som ger den bästa effekten.

Text: Hanne Tönnesen

Från broschyren ”Professorsinstallation 15 oktober 2010″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.